กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 256/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) ประจำกรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 256/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) ประจำกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด (Madrid System Webinars) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด (Madrid System Webinars) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)
เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ“ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”
เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ“ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อและงานที่จะจัดจ้าง
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อและงานที่จะจัดจ้าง
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การกำหนด แบบ รายการที่ต้องแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต การเปลี่ยนแปลงรายการ การย้ายสถานที่ผลิต เครื่องหมายรับรองการผลิต เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ การจัดทำบัญชีของผู้ทำการผลิต การได้
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การกำหนด แบบ รายการที่ต้องแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต การเปลี่ยนแปลงรายการ การย้ายสถานที่ผลิต เครื่องหมายรับรองการผลิต เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ การจัดทำบัญชีของผู้ทำการผลิต การได้
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวด ผลงานภาพยนตร์สั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวด ผลงานภาพยนตร์สั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ พร้อมเอกสารรายงานตัว
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ พร้อมเอกสารรายงานตัว
พิธีเปิดงาน “เทศกาลรวมใจ สินค้า GI เพื่อคุณ”
พิธีเปิดงาน “เทศกาลรวมใจ สินค้า GI เพื่อคุณ”
ลงพื้นที่บึงกาฬ รับคำขอ “ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ” ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ลงพื้นที่บึงกาฬ รับคำขอ “ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ” ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
สัมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "Protection of Flags and Emblems of States and the US Trademark Registration"
สัมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "Protection of Flags and Emblems of States and the US Trademark Registration"
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา
งาน “GI Market 2020 ครั้งที่ 2”
งาน “GI Market 2020 ครั้งที่ 2”
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุม International Conference on the Global Digital Content Market ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
การประชุม International Conference on the Global Digital Content Market ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.7
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.7
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.6
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.6
ร่างประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ร่างประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.5
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.5
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.4
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.4
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเปรียบเทียบผลการคำนวฯต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเปรียบเทียบผลการคำนวฯต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บริการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ของ WIPO (WIPO PROOF)
บริการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ของ WIPO (WIPO PROOF)
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.3
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.3
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรณีเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาล
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรณีเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาล
ขอเชิญชวนอบรมสัมมนาความรู้ด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ "จดสิทธิบัตร PCT ง่ายกว่าที่คิด - PCT Easy to do" (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญชวนอบรมสัมมนาความรู้ด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ "จดสิทธิบัตร PCT ง่ายกว่าที่คิด - PCT Easy to do" (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020)
งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020)