กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
การอบรมกิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”
การอบรมกิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”
ให้การต้อนรับ Mr.Eric McLoughlin, Regional Attache for U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), U.S. Embassy และคณะ
ให้การต้อนรับ Mr.Eric McLoughlin, Regional Attache for U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), U.S. Embassy และคณะ
เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของ ผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก)
เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของ ผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขออื่น หนังสือต่างๆ และเอกสารประกอบคำขอ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขออื่น หนังสือต่างๆ และเอกสารประกอบคำขอ
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดค่ายื่นคำขอระหว่างประเทศ ค่าตรวจค้นระหว่างประเทศ ค่าดำเนินการเพื่อจัดส่งคำขอระหว่างประเทศ และคำขอล่าช้า (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดค่ายื่นคำขอระหว่างประเทศ ค่าตรวจค้นระหว่างประเทศ ค่าดำเนินการเพื่อจัดส่งคำขอระหว่างประเทศ และคำขอล่าช้า (ฉบับที่ ๒)
การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนจาก 4 ประเทศ เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนจาก 4 ประเทศ เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีเปิดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2018” ภายใต้แนวคิด “IP: Powering Change”
พิธีเปิดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2018” ภายใต้แนวคิด “IP: Powering Change”
การประชุมเรื่อง แนวทางความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดของ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย
การประชุมเรื่อง แนวทางความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดของ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย
ประกาศผังตารางสอบ พนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศผังตารางสอบ พนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 17
รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 17
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๔๘๓/๒๕๖๑ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๔๘๓/๒๕๖๑ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส "วันกิติยากร"
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส "วันกิติยากร"
งาน “สัมมนาเพื่อให้ความรู้การจำแนกแยกแยะสินค้าลอกเลียนแบบชิ้นส่วนและ อะไหล่รถจักรยานยนต์”
งาน “สัมมนาเพื่อให้ความรู้การจำแนกแยกแยะสินค้าลอกเลียนแบบชิ้นส่วนและ อะไหล่รถจักรยานยนต์”
การประชุมสรุปผลการติดตามโครงการวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานของกรมฯ (Resource and Management Diagnostic of DIP)
การประชุมสรุปผลการติดตามโครงการวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานของกรมฯ (Resource and Management Diagnostic of DIP)
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศภูฏาน
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศภูฏาน
งานสัมมนา “สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
งานสัมมนา “สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
งาน THAIFEX World of Food 2018 งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย
งาน THAIFEX World of Food 2018 งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินทางเยือนฝรั่งเศส เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม และคุ้มครองสินค้า GI ไทยในฝรั่งเศส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินทางเยือนฝรั่งเศส เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม และคุ้มครองสินค้า GI ไทยในฝรั่งเศส
“Thailand Food Innovation Forum 2018”
“Thailand Food Innovation Forum 2018”
สัมมนาหัวข้อ “Copyright protection in response to new trends of content consumption”
สัมมนาหัวข้อ “Copyright protection in response to new trends of content consumption”
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี 2561
พิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี 2561
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018
คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559
คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559
การอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเกาหลี
การอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเกาหลี