กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๒)
พิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร
พิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร
การสัมมนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร:การปรับตัวสู่นวัตกรรม 4.0
การสัมมนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร:การปรับตัวสู่นวัตกรรม 4.0
"มหกรรมบิ๊กซี...จับคู่ธุรกิจไทย" ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ณ บิ๊กซี รังสิต 2
"มหกรรมบิ๊กซี...จับคู่ธุรกิจไทย" ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ณ บิ๊กซี รังสิต 2
รายงานและเอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
รายงานและเอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
การสัมมนา เรื่อง “How to Identify Copyright Violations and Distinguish Counterfeit Products”
การสัมมนา เรื่อง “How to Identify Copyright Violations and Distinguish Counterfeit Products”
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
การเสวนาในหัวข้อ “ระดมความเห็นร่วมกันหาทางออกของวงการเพลงไทย” (ศิลปินและผู้สร้างสรรค์)
การเสวนาในหัวข้อ “ระดมความเห็นร่วมกันหาทางออกของวงการเพลงไทย” (ศิลปินและผู้สร้างสรรค์)
รับฟังความคิดเห็นภายนอก (ตัวแทนสิทธิบัตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เรื่อง ร่างคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 27 กันยายน 2560
รับฟังความคิดเห็นภายนอก (ตัวแทนสิทธิบัตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เรื่อง ร่างคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 27 กันยายน 2560
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดสมุทรสาคร
พิธีเปิด “โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)” รุ่นที่ 15
พิธีเปิด “โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)” รุ่นที่ 15
ให้การต้อนรับ Mr. Kunihiko SHIMANO, Deputy Commissioner ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และคณะฯ
ให้การต้อนรับ Mr. Kunihiko SHIMANO, Deputy Commissioner ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และคณะฯ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และแนบท้ายฯ (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และแนบท้ายฯ (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๓๔)
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๓๔)
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ
ให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ
พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิธีเปิดกิจกรรม "ขายของรัก ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
พิธีเปิดกิจกรรม "ขายของรัก ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
พาณิชย์เผย ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีมาดริด ยื่นจดเครื่องหมายการค้าในไทย คุ้มครองทั่วโลก
พาณิชย์เผย ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีมาดริด ยื่นจดเครื่องหมายการค้าในไทย คุ้มครองทั่วโลก
ทป. ชี้แจงประเด็นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Riceberry” ในต่างประเทศ ย้ำไทยยังส่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปขายต่างประเทศได้
ทป. ชี้แจงประเด็นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Riceberry” ในต่างประเทศ ย้ำไทยยังส่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปขายต่างประเทศได้
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560
งาน GI Market 2017 ครั้งที่ 2 “ยกทัพสินค้า GI ทั่วไทย ยกระดับความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ชุมชน”
งาน GI Market 2017 ครั้งที่ 2 “ยกทัพสินค้า GI ทั่วไทย ยกระดับความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ชุมชน”
กิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ”
กิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ”