• โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร Patent Agent

 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอ คำร้อง คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำอุทธรณ์ สิทธิบัตรใหม่

 • ะรบบรับคำขอเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

 • IP CHAMPION 2018

 • Give a Gift GI Fair
 • เอกสารประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 • รายชื่อผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าหลักเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 รายการ

 • วันดินโลก (World Soil Day)
 • Thailand e-Commerce Week 2019

DIP

NEWS

Gallery

  +

  Follow us   facebook   T  Y  I

   

  Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

  563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

  Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

  Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

  จำนวนผู้ชม : 2865789

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา