• เปิดบริการหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track)

 • ประกาศยกเล้นค่าปรับ
 • Patent e-document

 • สิทธิบัตรออกแบบที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน

 • บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Patent e-Service)

 • การระงับข้อพิพาทออนไลน์

 • ประกาศ ระเบียบ แนวทาง กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • มาตรการความช่วยเหลือผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

 • วัฒนธรรมองค์กรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพิ่มเติม (เฉพาะประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร)

DIP

Hot Issue

DIP

NEWS

DIP

Copyright

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 9605404

กรมทรัพย์สินทางปัญญา