การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางระบบ e-leaming สำหรับผู้ประกอบการ

 

 • IP PANORAMA ถูกพัฒนาโดย KIPO KIPA และ WIPO ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์”
  จาก ค.ศ. 2004 ถึง ค.ศ. 2007
 • IP PANORAMAได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ธุรกิจSMEs สามารถใช้งานและบริหารทรัย์สินทางปัญญาในกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  ในอดีตสื่อการเรียนการสอนในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาส่วนมากเน้นเรื่องของกฎหมายถึงแม้ว่ากิจการจำนวนมากต้อง
  การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยเน้นเรื่องของธุรกิจ    
 • IP PANORAMA ทำให้วงการธุรกิจและนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนมากตระหนักถึงทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น
  ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาจริงเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
 • IP PANORAMA เน้นการใช้กลยุทธ์การออกแบบสื่อการสอนที่ใหม่เอี่ยม โดยใช้ “การเล่าเรื่อง” และสอดแทรกเนื้อหา
  การเรียนรู้ต่างๆ เนื้อหาแต่ละบท  จึงได้รับการออกแบบจากเรื่องจริงของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
 • IP PANORAMA กล่าวถึง ทรัพย์สินทางปัญญาจากมุมมองของธุรกิจโดยเฉพาะเน้นสถานการณ์ของธุรกิจ SMEs
 • พัฒนาโดย WIPO,KIPO และ KIPA แปลโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

หัวข้อที่ครอบคลุมเนื้อหามี 10 บท ดังนี้ :

IP PANORAMA 01: ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  ทำไมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs ของคุณ
  ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจ
  ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการลงทุน
  มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
  การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา
IP PANORAMA 01

IP PANORAMA 02: เครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์

  เครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มอำนาจทางการตลาด
  การสร้างตราสินค้า
  การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์
  การบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า
IP PANORAMA 02

IP PANORAMA 03: การประดิษฐ์และสิทธิบัตร

  พื้นฐานของสิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร
  คำขอรับสิทธิบัตร
  การละเมิดสิทธิบัตร
  ระบบการจัดการสิทธิบัตร
IP PANORAMA 03

IP PANORAMA 04: ความลับทางการค้า

  ความลับทางการค้าเบื้องต้น
  แผนการจัดการความลับทางการค้า
  การใช้ความลับทางการค้าในทางที่ผิด
  การละเมิดความลับทางการค้า
  การตรวจสอบความลับทางการค้า

 

IP PANORAMA 04

IP PANORAMA 05: ลิขสิทธิ์และสิทธิเกี่ยวข้อง

  ลิขสิทธิ์เบื้องต้น
  ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
  ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
  การใช้งานที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
IP PANORAMA 05

IP PANORAMA 06: ข้อมูลสิทธิบัตร

  ทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร
  ประเภทของการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร
  การค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร
  กลยุทธ์การใช้ข้อมูลทางสิทธิบัตร
IP PANORAMA 06

IP PANORAMA 07: การอนุญาตใช้เทคโนโลยีในหุ้นส่วนทางกลยุทธ์

  แนวคิดเบื้องต้นของใบอนุญาต
  การเตรียมการอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานไปใช้
  การเจรจาต่อรองสัญญาว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานของตน
  การทำสัญญาขออนุญาตให้ผู้อื่นนำเทคโนโลยีไปใช้
  การจัดข้อตกลงในการอนุญาตให้ผู้อื่นนำเทคโนโลยีไปใช้

 

IP PANORAMA 07

IP PANORAMA 08: ทรัพย์สินทางปัญญาในเศรษฐกิจยุคดิจิตอล

  ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ)
  การสร้างเว็บไซต์
  การเลือกโดเมนเนม
  มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
  การพิจารณาทางปฏิบัติ

 

IP PANORAMA 08

IP PANORAMA 09: ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

  ความสำคัญของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ส่งออก
  การตรวจสอบเสรีภาพในการดำเนินการของคุณ
  ทรัพย์สินทางปัญญาในการจ้างวานระดับสากล
  การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดส่งออก
IP PANORAMA 09

IP PANORAMA 10: การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา                 

  ทำความเข้าใจกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินปัญญา
  การเตรียมการสำหรับตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา
  การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา
  หลังจากการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาสิ้นสุด
IP PANORAMA 10

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 44/100ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 

www.ipthailand.org

www.wipo.int/sme/en/multimedia