Cialis Once Daily
Cialis Free
Cheap Viagra Canada
Canada Viagra
Gold Viagra Cheap
EnglishThai

กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ งดจัดเก็บและจับกุม ผู้ประกอบการ
Thursday, 26 January 2012
  กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ งดจัดเก็บและจับกุม 
ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
 สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการคาราโอเกะและร้านอาหารที่ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงในพื้นที่ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการคาราโอเกะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง โดยการงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และการจับกุมผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 เดือน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554)

        เนื่องจากระยะเวลาสิ้นสุดแล้วแต่ปัญหาความไม่สงบยังคงอยู่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  จึงได้ทำหนังสือถึงบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 29 บริษัท เพื่อขอความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และพิจารณาทบทวนเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือ โดยขอให้พิจารณายกเลิกเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัทจัดเก็บก่อนจึงจะได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดเก็บได้ยืนยันความช่วยเหลือสรุปได้ ดังนี้

         (1) บริษัทจัดเก็บที่ให้ความช่วยเหลือโดยมีเงื่อนไขเพียง 1 ประการ คือ ต้องเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 1 บริษัท
         (2) บริษัทจัดเก็บที่ให้ความช่วยเหลือโดยกำหนดเงื่อนไข 2 ประการ คือ เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัด และต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน จำนวน 13 บริษัท
         (3) บริษัทจัดเก็บที่ไม่แจ้งยืนยันมาตรการความช่วยเหลือจำนวน 15 บริษัท
         (4) ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555

(ดาวน์โหลดรายชื่อบริษัทจัดเก็บและลักษณะการให้ความช่วยเหลือปรากฏตามเอกสารแนบ)        นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า “นับตั้งแต่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาความไม่สงบ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนและมีผลกระทบต่อธุรกิจคาราโอเกะและร้านอาหารที่เปิดเพลงให้ลูกค้าฟังเป็นอย่างมาก กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจัดเก็บฯ เพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปีพ.ศ. 2549 เป็นต้นมา บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ก็ยินดีและพร้อมใจกันให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มาโดยตลอด กรมฯ ก็ขอขอบคุณบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทุกบริษัทที่ยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีก”

        “อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์บางบริษัทไม่แจ้งยืนยันความช่วยเหลือต่อกรมฯ และบางบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการให้ความช่วยไว้ ฉะนั้น ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ และขออนุญาตใช้งานลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องกับบริษัทที่ไม่แจ้งยืนยันความช่วยเหลือดังกล่าว”
 
มาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555– 30 มิถุนายน 2555

        กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีหนังสือสอบถามบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทุกราย
และได้รับการยืนยันโดยสรุปเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1.  บริษัทจัดเก็บฯ จำนวน 1 ราย ยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงงดเว้นการจับกุมดำเนินคดีและงดเว้นเงื่อนไขการลงทะเบียนกับบริษัทจัดเก็บฯ ดังนี้

       บริษัท ลิขสิทธิ์สยาม จำกัด
   
กลุ่มที่ 2.  บริษัทจัดเก็บฯ จำนวน 13 ราย ยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงงดเว้นการจับกุมดำเนินคดี สำหรับผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก(ลูกค้า) ของบริษัทจัดเก็บแล้ว หากผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดเก็บที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นๆ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนกล่าวคือ ผู้ประกอบการจะต้องส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนกับบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ก่อนจึงจะได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทจัดเก็บฯ ดังนี้

       2.1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
       2.2 บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
       2.3 บริษัท ลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ จำกัด
       2.4 บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด
       2.5 บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
       2.6 บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด
       2.7 บริษัท โปรมีเดียมาร์ท จำกัด
       2.8 บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด
       2.9 บริษัท เคที พับลิชชิ่ง จำกัด
       2.10 บริษัท ซี.เอ็ม.ซี.เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด
       2.11 บริษัท บริหารลิขสิทธิ์ จำกัด
       2.12 บริษัท ดรีม เรคคอร์ด จำกัด
       2.13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดเก็บลิขสิทธิ์สุรพล


กลุ่มที่ ๓ บริษัทจัดเก็บฯ จำนวน 15 ราย ไม่แจ้งยืนยันการงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง คือ

       3.1 บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
       3.2 บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ เอส พี ซี จำกัด
       3.3 บริษัท เสียงสยามแผ่นเสียง - เทป จำกัด
       3.4 บริษัท อาร์เคที พับลิชชิ่ง จำกัด
       3.5 บริษัท สหพันธ์ลิขสิทธิ์เพลงไทย จำกัด
       3.6 บริษัท นิว สตาร์ มีเดีย จำกัด
       3.7 บริษัท เอ็ม เอ็น มิวสิค จำกัด
       3.8 บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด
       3.9 บริษัท บริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง จำกัด
       3.10 บริษัท อาร์ เอ็ม เอส พับลิชชิ่ง จำกัด
       3.11 บริษัท ไอเดีย โพรเทคชั่น เซ็นทรี จำกัด
       3.12 บริษัท จีไอ พลัส จำกัด
       3.13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วี.โปรโมชั่น
       3.14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค เรคคอร์ด
       3.15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวแป๊ะทง เทรดดิ้ง

    ดังนั้น หากผู้ประกอบการจะใช้งานเพลงภายใต้การดูแลของ 15 บริษัทดังกล่าว จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน