ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างจัดทำเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-b

58
28.02.61

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6516260

กรมทรัพย์สินทางปัญญา