ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างพัฒนาบรรจุภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสรต์ (GI) ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้า GI ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3913
09.11.61

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7045121

กรมทรัพย์สินทางปัญญา