การขออนุญาตนำเข้าเครื่องผลิตแผ่นซีดี หรือเครื่องผลิตแผ่นซีดีต้นฉบับ

2853
29.09.59

เพื่อกำกับดูแลการนำเข้าเครื่องจักรที่อาจนำมาใช้เพื่อผลิตงานละเมิดลิขสิทธิ์ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำซ้ำในรูปแบบของซีดีซึ่งแพร่หลายอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักรที่มีศักยภาพสูงในการผลิตแผ่นซีดีและแผ่นซีดีต้นฉบับได้ตามเหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้ เครื่องปั๊มแผ่นซีดี จะพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าได้เฉพาะกรณีที่มีเครื่องนับจำนวนแผ่นซีดีติดตั้งมากับเครื่องปั๊มแผ่นซีดีด้วยเท่านั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักร ดังนี้ 1. "เครื่องผลิตแผ่นซีดี" หมายความว่า 1.1) เครื่องปั๊มแผ่นซีดี และให้หมายความรวมถึงอุปกรณ์ประกอบเครื่องปั๊มแผ่นซีดี อันได้แก่ เครื่องฉีดพลาสติก (injection machine) แม่พิมพ์ (mould) เครื่องเคลือบโลหะ (sputtering machine) เครื่องเคลือบแลคเกอร์ (spin coating) และชุดลำเลียงในการผลิตแผ่นซีดี (integrated optical disc replication) ด้วย 1.2) เครื่องพิมพ์สีแผ่นซีดี และให้หมายความรวมถึง เครื่องจักรทุกประเภทที่สามารถพิมพ์สีลงบนแผ่นซีดี ที่มีประสิทธิภาพการพิมพ์ในอัตราเกินกว่า 80 แผ่นต่อชั่วโมง 1.3) เครื่องเชื่อมแผ่นซีดี (bonder machine)

2. "เครื่องผลิตแผ่นซีดีต้นฉบับ" หมายความว่า 2.1) เครื่องขึ้นรูปแผ่นแม่แบบ electroplating หรือ stamper forming 2.2) เครื่องเคลือบโลหะ (metallizer) 2.3) เครื่องยิงสัญญาณด้วยแสงเลเซอร์ และ laser beam recorder : lbr

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตนำเข้า

    1) กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือประกอบการอุตสาหกรรมในการนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมของ กระทรวงอุตสาหกรรม ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท

        หากผู้ขออนุญาตนำเข้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการนำเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณสุข สาธารณประโยชน์ การศึกษา การศาสนา หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร โดยต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผล
        ความจำเป็นในการขออนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานดังกล่าว

    2) ในกรณีผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลมิได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

วิธีการยื่นคำขอ

    1. ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักรซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ต่อหน่วยงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โดยชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ รายละเอียดของสินค้าที่จะนำเข้า วัตถุประสงค์หรือเหตุผลความจำเป็นในการนำเข้า สถานที่ติดตั้งสินค้า และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐาน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ (ไม่มีแบบฟอร์มคำขอ) 2. ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าเครื่องจักรฯ รายงานการนำเข้าต่อหน่วยงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย(กรมทรัพย์สินทางปัญญา) ตามแบบรายงานการนำเข้าที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นำเข้า

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดีเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2556
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 539/2556 เรื่อง มอบอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้นำเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดีเข้ามาในราชอาณาจักร

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7755275

กรมทรัพย์สินทางปัญญา