การแจ้งการจำหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี

2602
29.09.59

หลักเกณฑ์

                  ผู้ใดจำหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักร ต้องแจ้งต่ออธิบดีภายใน 7 วันนับแต่วันที่จำหน่าย จ่าย โอน

                 กรณีเครื่องจักรพ้นจากการครอบครองของผู้ครอบครองไม่ว่ากรณีใดก็ต้องแจ้ง

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

เครื่องจักร หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ของเครื่องจักรตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี คือ

(1) เครื่องจักรที่ใช้ในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีขึ้นซึ่งแผ่นซีดีทุกชนิด

(2) เครื่องจักรที่ใช้ในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีขึ้นซึ่งแผ่นดีวีดีทุกชนิด

(3) เครื่องจักรที่ใช้ในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีขึ้นซึ่งแผ่นงานต้นแบบทุกชนิด

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงเครื่องผลิตแผ่นซีดี-อาร์ ทุกชนิด เครื่องผลิตแผ่นดีวีดี-อาร์ ทุกชนิด เครื่องผลิตแผ่นบลูเรย์ เครื่องพิมพ์สี ด้วย

อุปกรณ์ของเครื่องจักรดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องจักร

(1) เครื่องประมวลสัญญาณสำหรับเครื่องบันทึกแสงเลเซอร์ (Signal ProcessingSystem for Laser Beam Recorder)
(2) อุปกรณ์สำหรับเคลือบแม่แบบกระจกสำหรับเครื่องบันทึกแสงเลเซอร์ ไม่ว่าจะเคลือบด้วยน้ำยาไวแสงหรือน้ำยาไม่ไวแสง (Equipment for Spin Coating Glass Master with a Photo Resist or Non Photo Resist Layer for Laser Beam Recorder)
(3) อุปกรณ์ฉาบสารโลหะบนกระจกสำหรับเครื่องบันทึกแสงเลเซอร์ (Metaliser for Laser Beam Recorder)
(4) ชุดลำเลียงในขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี (Integrated Optical Disc ReplicationLine)
(5) แม่พิมพ์ (Mould) สำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
(6) อุปกรณ์เคลือบสารโลหะสำหรับเคลือบชั้นสะท้อนแสงบนผลิตภัณฑ์ซีดี (Metaliser for Applying a Reflective Layer to Optical Disc)
(7) อุปกรณ์เคลือบน้ำมันแลคเกอร์บนผลิตภัณฑ์ซีดี (Equipment for Spin CoatingOptical Disc with a Lecquer Coating)
(8) อุปกรณ์เชื่อมแผ่นติดกันด้วยน้ำยา (Bonding System) สำหรับเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ดีวีดี

เงื่อนไขในการแจ้ง

1.กรณีแจ้ง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือแล้ว กรมจะจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ยื่นคำขอ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

2.กรณีเอกสารประกอบการแจ้งเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้แจ้งต้องจัดให้มีคำแปลเป็นภาษาไทย โดยมีคำรับรองของผู้แปลด้วยว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง ยกเว้นในส่วนที่เป็นชื่อเฉพาะ

3.การส่งสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารประกอบการแจ้ง สำเนาหรือภาพถ่ายต้องครบถ้วนชัดเจน และผู้แจ้งต้องรับรองความถูกต้องด้วย

4.หนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องไม่เกิน 6 เดือน

5.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน หนังสือมอบอำนาจต้องไม่ขาดช่วง และต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ประกอบด้วย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การกำหนด แบบ รายการที่ต้องแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต การเปลี่ยนแปลงรายการ การย้ายสถานที่ผลิต เครื่องหมายรับรองการผลิต เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ การจัดทำบัญชีของผู้ทำการผลิต การได้มาหรือมีไว้ในครอบครอง หรือจำหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักร และการได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติก ตามพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7755265

กรมทรัพย์สินทางปัญญา