การแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์

2188
29.09.59

หลักเกณฑ์

                   เจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ แล้วแต่กรณี เมื่อจะทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตทุกครั้ง เว้นแต่การทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตเพื่อใช้ในการศึกษา เพื่อประโยชน์ในทางราชการ เพื่อการสาธารณประโยชน์ หรือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

                   แบบการแจ้ง รายการที่ต้องแจ้ง วิธีการแจ้ง และแบบใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

เงื่อนไขในการแจ้ง

                       แจ้งก่อนจะทำการผลิต หรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีทุกครั้ง

ไม่ต้องแจ้งในกรณีทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต เพื่อใช้ในการศึกษา เพื่อประโยชน์ในทางราชการ เพื่อการสาธารณประโยชน์ หรือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

กรณีแจ้ง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือแล้ว กรมจะจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ยื่นคำขอ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

กรณีเอกสารประกอบการแจ้งเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้แจ้งต้องจัดให้มีคำแปลเป็นภาษาไทย โดยมีคำรับรองของผู้แปลด้วยว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง ยกเว้นในส่วนที่เป็นชื่อเฉพาะ

การส่งสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารประกอบการแจ้ง สำเนาหรือภาพถ่ายต้องครบถ้วนชัดเจน และผู้แจ้งต้องรับรองความถูกต้องด้วย

หนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องไม่เกิน 6 เดือน

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน หนังสือมอบอำนาจต้องไม่ขาดช่วง และต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ประกอบด้วย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การกำหนด แบบ รายการที่ต้องแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต การเปลี่ยนแปลงรายการ การย้ายสถานที่ผลิต เครื่องหมายรับรองการผลิต เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ การจัดทำบัญชีของผู้ทำการผลิต การได้มาหรือมีไว้ในครอบครอง หรือจำหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักร และการได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติก ตามพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7755233

กรมทรัพย์สินทางปัญญา