เอกสารประกอบการขออนุญาตนำเข้าเครื่องผลิตแผ่นซีดี หรือเครื่องผลิตแผ่นซีดีต้นฉบับ

2333
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1หนังสือขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักรฯ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ลงนามโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล โดยให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ รายละเอียดของสินค้าที่จะนำเข้า วัตถุประสงค์หรือเหตุผลความจำเป็นในการนำเข้า สถานที่ติดตั้งสินค้า และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ด้วย
2หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นคำขออนุญาตนำเข้า 
3เอกสารหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าเป็นนิติบุคคล (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตนำเข้าไม่เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายฯ หรือเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ถึง 10 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องเป็นการนำเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณสุข สาธารณประโยชน์ การศึกษา การศาสนา หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร
4หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขออนุญาตนำเข้า (ถ้ามี) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตนำเข้าไม่เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายฯ หรือเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ถึง 10 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องเป็นการนำเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณสุข สาธารณประโยชน์ การศึกษา การศาสนา หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร 
5บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
6หนังสือเดินทาง ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
7ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือเอกสารหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
8ใบแจ้งของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือเอกสารหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการนิคมอุตสาหกรรม ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีใช้แทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
9ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (work permit) (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล มิได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
10หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือมอบอำนาจช่วง/หนังสือมอบอำนาจเฉพาะการ (ถ้ามี) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท
11บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีมอบอำนาจ/มอบอำนาจช่วง
12ใบเสนอขาย (proforma invoice) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้า ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
13ภาพหรือภาพถ่าย และสำเนาเอกสารแสดงคุณลักษณะ (specification) ของสินค้าที่จะนำเข้า ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
14แผนที่หรือเอกสารระบุสถานที่ติดตั้งสินค้าที่จะนำเข้า โดยสังเขป ( สำเนา 1 ฉบับ ) 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7755265

กรมทรัพย์สินทางปัญญา