เอกสารประกอบการแจ้งการได้มา หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี

2571
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
2บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดา
3หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีเป็นนิติบุคคล
4บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้มอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
5บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีมอบอำนาจให้นิติบุคคลเป็นตัวแทน
6หนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้รับมอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีมอบอำนาจให้นิติบุคคลเป็นตัวแทน
7แบบ ซีดี 01 ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
8แบบ ซีดี 01/3 ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
9ภาพถ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรอย่างครบถ้วน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
10แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ครอบครองเครื่องจักร ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
11แผนผังของสถานที่ครอบครองเครื่องจักรที่แสดงทางเข้าออก และที่ตั้งเครื่องจักร โดยละเอียด ถูกต้อง และชัดเจน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
12ใบอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร สินค้าเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์ ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
13หลักฐานการได้มาหรือมีไว้ในครอบครอง หรือเช่า หรือเช่าซื้อ ซึ่งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
14หลักฐานแสดงสิทธิในการใช้สถานที่เป็นสถานที่เก็บ เช่น สำเนาโฉนดที่ดินสถานที่ใช้เป็นสถานที่เก็บ สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ เป็นต้น ( สำเนา 1 ฉบับ )
15หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) ในกรณีที่การมอบอำนาจนั้นได้กระทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจนั้นจะมีคำรับรองลายมือชื่อหรือไม่ก็ได้
16เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกรมศุลกากร เป็นต้น ( สำเนา 1 ฉบับ ) 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7755246

กรมทรัพย์สินทางปัญญา