เอกสารประกอบการแจ้งย้ายสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี

2319
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
2บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดา
3หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีเป็นนิติบุคคล
4บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้มอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
5บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีมอบอำนาจให้นิติบุคคลเป็นตัวแทน
6หนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้รับมอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีมอบอำนาจให้นิติบุคคลเป็นตัวแทน
7ทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีแห่งใหม่ ( สำเนา 1 ฉบับ ) สำเนาทะเบียนบ้านจะต้องมีหน้าแรกที่แสดงรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าอื่นที่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องนี้
8แบบ ซีดี 01 ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
9แบบ ซีดี 01/2 ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
10ใบอนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ( สำเนา 1 ฉบับ ) เฉพาะกรณีผู้จะทำการผลิตประกอบกิจการโรงงาน
11แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีแห่งใหม่ ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
12แผนผังของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีแห่งใหม่ที่แสดงทางเข้าออก และที่ตั้งเครื่องจักรโดยละเอียด ถูกต้อง และชัดเจน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
13หลักฐานแสดงสิทธิในการใช้สถานที่แห่งใหม่เป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี เช่น สำเนาโฉนดที่ดินสถานที่ใช้เป็นสถานที่ผลิต สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ เป็นต้น ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
14เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
15หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) ในกรณีที่การมอบอำนาจนั้น ได้กระทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจนั้นจะมีคำรับรองลายมือชื่อหรือไม่ก็ได้

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7755251

กรมทรัพย์สินทางปัญญา