กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมืดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ)
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมืดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 3-5 นาที หัวข้อ “ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน” ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาท
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 3-5 นาที หัวข้อ “ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน” ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาท
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสาน CTMO ร่วมแก้ปัญหา การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อถือครองสิทธิคำว่า ‘หมอนทอง’ ในภาษาจีน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสาน CTMO ร่วมแก้ปัญหา การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อถือครองสิทธิคำว่า ‘หมอนทอง’ ในภาษาจีน
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
งานแสดงสินค้ามหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) ศูนย์แสดงสินค้า Lao-ITEC ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
งานแสดงสินค้ามหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) ศูนย์แสดงสินค้า Lao-ITEC ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอ คำร้อง คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอ คำร้อง คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคำร้องหรือคำขออื่นๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคำร้องหรือคำขออื่นๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำขออื่นๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำขออื่นๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการ ควบคุมภายในที่เหมาะสม
คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการ ควบคุมภายในที่เหมาะสม
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 15
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 15
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๔)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๔)
การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561
การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
พิธีเปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office)
พิธีเปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office)
พิธีเปิดตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)
พิธีเปิดตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๓)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๓)
คู่มือขั้นตอนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PPH
คู่มือขั้นตอนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PPH
ขอเผยแพร่อนุบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้พิธีสารมาดริดในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเผยแพร่อนุบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้พิธีสารมาดริดในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. ๒๕๖๐
การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐฯ
การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐฯ
สหรัฐฯ ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL)
สหรัฐฯ ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL)
พิธีเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "ฟ้าทอฝัน The Inspiring King" ชุดที่ 3
พิธีเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "ฟ้าทอฝัน The Inspiring King" ชุดที่ 3
งานสัมมนา “High Level Seminar on The Creative Economy and Copyright as Pathways to Sustainable Development”
งานสัมมนา “High Level Seminar on The Creative Economy and Copyright as Pathways to Sustainable Development”
การสัมมนา “IP Tools: เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน”
การสัมมนา “IP Tools: เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน”
แนวโน้มหลังสหรัฐฯ ปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างประเทศ
แนวโน้มหลังสหรัฐฯ ปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างประเทศ
สัมมนาเรื่อง IP Tools เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน
สัมมนาเรื่อง IP Tools เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ฯ
การอบรม เรื่อง การประชุม เรื่อง "แนวทางการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การอบรม เรื่อง การประชุม เรื่อง "แนวทางการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์