กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 16
โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 16
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๔)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๔)
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561
การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
พิธีเปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office)
พิธีเปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office)
พิธีเปิดตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)
พิธีเปิดตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๓)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๓)
คู่มือขั้นตอนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PPH
คู่มือขั้นตอนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PPH
ขอเผยแพร่อนุบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้พิธีสารมาดริดในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเผยแพร่อนุบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้พิธีสารมาดริดในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. ๒๕๖๐
การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐฯ
การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐฯ
สหรัฐฯ ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL)
สหรัฐฯ ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL)
พิธีเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "ฟ้าทอฝัน The Inspiring King" ชุดที่ 3
พิธีเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ "ฟ้าทอฝัน The Inspiring King" ชุดที่ 3
งานสัมมนา “High Level Seminar on The Creative Economy and Copyright as Pathways to Sustainable Development”
งานสัมมนา “High Level Seminar on The Creative Economy and Copyright as Pathways to Sustainable Development”
การสัมมนา “IP Tools: เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน”
การสัมมนา “IP Tools: เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน”
แนวโน้มหลังสหรัฐฯ ปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างประเทศ
แนวโน้มหลังสหรัฐฯ ปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างประเทศ
สัมมนาเรื่อง IP Tools เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน
สัมมนาเรื่อง IP Tools เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ฯ
การอบรม เรื่อง การประชุม เรื่อง "แนวทางการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การอบรม เรื่อง การประชุม เรื่อง "แนวทางการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การอบรม เรื่อง "ผ่าวิกฤตพิชิต 10 อุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล"
การอบรม เรื่อง "ผ่าวิกฤตพิชิต 10 อุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล"
กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจบำเพ็ญประโยชน์ ในการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจบำเพ็ญประโยชน์ ในการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
การฝึกอบรมเรื่อง "ผ่าวิกฤตพิชิต 10 อุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล" วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
การฝึกอบรมเรื่อง "ผ่าวิกฤตพิชิต 10 อุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล" วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
การสัมมนาเรื่อง "IDE กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา"
การสัมมนาเรื่อง "IDE กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา"
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด
ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๒)