กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายเวลาเปิดให้บริการรับคำขอหรือคำร้อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายเวลาเปิดให้บริการรับคำขอหรือคำร้อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 578/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) ประจำกรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 578/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) ประจำกรมทรัพย์สินทางปัญญา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
การเสวนาเรื่อง "เรียนรู้ RCEP: ความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก"
การเสวนาเรื่อง "เรียนรู้ RCEP: ความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก"
การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง สิทธิบัตรออกแบบ IP Key SEA Webinar Series on Industrial Designs
การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง สิทธิบัตรออกแบบ IP Key SEA Webinar Series on Industrial Designs
การสัมนาออนไลน์ เรื่อง Maximizing the Benefits from a GI System: Protecting and Enforcing GIs
การสัมนาออนไลน์ เรื่อง Maximizing the Benefits from a GI System: Protecting and Enforcing GIs
“วุฒิไกร” กางแผนปรับโฉมกรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่ Smart DIP เตรียมเปิดตัว 3 โปรเจคตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
“วุฒิไกร” กางแผนปรับโฉมกรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่ Smart DIP เตรียมเปิดตัว 3 โปรเจคตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
ระบบช่วยเหลือในการยื่นคำขอผ่านระบบมาดริด (Madrid Application Assistant: MAA)
ระบบช่วยเหลือในการยื่นคำขอผ่านระบบมาดริด (Madrid Application Assistant: MAA)
Mr. Petros Sourmelis หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการค้า คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Mr. Petros Sourmelis หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการค้า คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 256/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) ประจำกรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 256/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) ประจำกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด (Madrid System Webinars) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด (Madrid System Webinars) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)
เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ“ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”
เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ“ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อและงานที่จะจัดจ้าง
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อและงานที่จะจัดจ้าง
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การกำหนด แบบ รายการที่ต้องแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต การเปลี่ยนแปลงรายการ การย้ายสถานที่ผลิต เครื่องหมายรับรองการผลิต เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ การจัดทำบัญชีของผู้ทำการผลิต การได้
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การกำหนด แบบ รายการที่ต้องแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต การเปลี่ยนแปลงรายการ การย้ายสถานที่ผลิต เครื่องหมายรับรองการผลิต เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ การจัดทำบัญชีของผู้ทำการผลิต การได้
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวด ผลงานภาพยนตร์สั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวด ผลงานภาพยนตร์สั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ พร้อมเอกสารรายงานตัว
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ พร้อมเอกสารรายงานตัว
พิธีเปิดงาน “เทศกาลรวมใจ สินค้า GI เพื่อคุณ”
พิธีเปิดงาน “เทศกาลรวมใจ สินค้า GI เพื่อคุณ”
ลงพื้นที่บึงกาฬ รับคำขอ “ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ” ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ลงพื้นที่บึงกาฬ รับคำขอ “ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ” ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
สัมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "Protection of Flags and Emblems of States and the US Trademark Registration"
สัมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "Protection of Flags and Emblems of States and the US Trademark Registration"
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา
งาน “GI Market 2020 ครั้งที่ 2”
งาน “GI Market 2020 ครั้งที่ 2”
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุม International Conference on the Global Digital Content Market ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
การประชุม International Conference on the Global Digital Content Market ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล