แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - สิทธิบัตรออกแบบ

44246
23.09.59

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1แบบ สป/สผ/อสป/001-ก คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรPdf IconDoc Icon 
2แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรPdf IconDoc Icon 
3Form PI/PD/PP/001-A (Add) Statement of Applicant's Right to Apply For a Pattent/Petty PatentPdf Icon  
4แบบ สป/สผ/อสป/003-ก คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรPdf Icon  
5แบบ สป/อสป/004-ก คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ์Pdf Icon  
6แบบ สป/สผ/อสป/005-ก คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์Pdf Icon  
7แบบคำร้องขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์Pdf Icon  
8แบบคำร้องขอคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการประดิษฐ์Pdf Icon  
9แบบ สป/สผ/007-ค คำคัดค้านPdf Icon  
10แบบ สป/สผ/008-ก คำโต้แย้งPdf Icon  
11แบบ สป/สผ/อสป/009-ก คำอุทธรณ์Pdf Icon  
12แบบ สป/สผ/007-ก(พ) คำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมPdf Icon  
13แบบ สป/สผ/205-ก คำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรPdf Icon  
14แบบ สป/สผ/อสป/206-ค คำขอจดทะเบียนการโอนและการรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดกPdf Icon  
15แบบ สป/สผ/อสป/010-ก คำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี/คราวเดียว/ต่ออายุPdf Icon  
16แบบ สป/สผ/อสป/006-ก คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และคัดสำเนาPdf Icon  
17แบบ สป/สผ/อสป/002-ก คำขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอในไทยPdf Icon  
18แบบ สป/สผ/อสป/011-ก คำขออื่น ๆPdf Icon  
19เเบบ สป/สผ/อสป/209-ก  คำขอรับใบเเทนสิทธิบัตรPdf Icon  

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 1655931

กรมทรัพย์สินทางปัญญา