ขอเผยแพร่อนุบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้พิธีสารมาดริดในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2916
04.01.61

1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

2. กฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. ๒๕๖๐

3. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนและคำขออื่นๆ ภายใต้พิธีสารมาดริด

4. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์หนังสือแจ้ง หนังสือเรียก และหนังสืออื่นใดภายใต้พิธีสารมาดริด

5. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดค่าดำเนินการในต่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด

6. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์และวิธีการยื่นคำขอให้บันทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศแทนการจดทะเบียนในราชอาณาจักร และคำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรที่ได้แปลงมาจากทะเบียนระหว่างประเทศ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6702346

กรมทรัพย์สินทางปัญญา