กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

1557
05.09.60

          กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ จำนวน 4 ฉบับ (โดยกฎกระรวง ฯ และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐) ได้แก่

๑. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอให้ถือว่าวันที่ยื่นขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกเป็นวันที่ยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๘

๒. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง คำอ่านเครื่องหมายที่เป็นภาษาจีน ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

๔. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 1976082

กรมทรัพย์สินทางปัญญา