ขอเชิญอบรมเรื่อง “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูลสิทธิบัตร

2470
18.04.60

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
หัวข้อ “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม 4.0”
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูลสิทธิบัตร
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. เป็นเจ้าของผลงาน ประกอบกิจการ หรือ ทำการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
6) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)
7) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
8) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
9) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
10) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
3. ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องไม่เคยรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ
 
เกณฑ์การคัดเลือก
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินเพื่อเข้ารับการอบรม “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม 4.0” พิจารณาจากเอกสาร (100 คะแนน) ดังนี้ ผู้สมัครต้องนำส่งเอกสาร 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 ความคาดหวังจาการเข้าร่วมสัมมนา
 
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภูมิภาคละ 50 คน รวม 250 คน 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 250 คน จากผู้สมัครเข้ารับการอบรมใน 5 ภูมิภาค ได้แก่
  • ภาคเหนือ จำนวน 50 คน
  • ภาคกลาง จำนวน 50 คน
  • กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 50 คน
  • ภาคใต้ จำนวน 50 คน
ระยะเวลาการดำเนินการ
เปิดรับสมัคร : 1-30 เมษายน 2560
พิจารณาคัดเลือก:  1-9 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือก: 10 พฤษภาคม 2560
 
วันอบรม
ครั้งที่ 1: 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2: 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3: 10-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 4: 24-25 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 5: 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 13 ราย ได้รับสิทธิพิเศษในการร่างคำขอรับสิทธิบัตร โดยตัวแทนสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้จัดทำคำขอและยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
ส่วนหัวข้อการอบรมเเละกำหนดการ
ส่วนหัวข้อการอบรมเเละกำหนดการ
 

ส่วนหัวข้อการอบรมเเละกำหนดการ
ส่วนหัวข้อการอบรมเเละกำหนดการ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 1445622

กรมทรัพย์สินทางปัญญา