ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมืดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ)

10647
11.04.61

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
(ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมืดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ)
 
(1) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... คลิกอ่านรายละเอียด
(2) สรุปผลการวิเคราะห์ความจำเป็นและผลกระทบในการตรากฎหมายร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... คลิกอ่านรายละเอียด
(3) คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) คลิกอ่านรายละเอียด
(4) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... คลิกอ่านรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3606881

กรมทรัพย์สินทางปัญญา