เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....

2765
05.02.61

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
 
ประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกอ่านรายละเอียด
ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น (เอกสารแนบท้ายประกาศ)ซึ่งประกอบด้วย คลิกอ่านรายละเอียด
(1) หลักการและเหตุผล คลิกอ่านรายละเอียด
(2) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....(ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก) คลิกอ่านรายละเอียด
(3) ตารางเปรียบเทียบ คลิกอ่านรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 1666865

กรมทรัพย์สินทางปัญญา