เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....

3763
31.01.61

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
 
ประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกอ่านรายละเอียด
ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น (เอกสารแนบท้ายประกาศ)ซึ่งประกอบด้วย คลิกอ่านรายละเอียด
(1) หลักการและเหตุผล คลิกอ่านรายละเอียด
(2) ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... คลิกอ่านรายละเอียด
(3) ตารางเปรียบเทียบ คลิกอ่านรายละเอียด
(4) แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่แก้ไขใหม่ คลิกอ่านรายละเอียด
(5) แผนผังขั้นตอนการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรที่แก้ไขใหม่ คลิกอ่านรายละเอียด
(6) แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่แก้ไขใหม่ คลิกอ่านรายละเอียด
(7) สถานการณ์จำลองเกี่ยวกับการเปิดเผยแหล่งที่มาของ GRs หรือ TK ในกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร คลิกอ่านรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 1666850

กรมทรัพย์สินทางปัญญา