แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก

308889
21.09.59

หมายเหตุ

1. กรณี กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบคำขอ กรุณาดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

2. กรณี กรอกข้อมูล พิมพ์แบบคำขอและหากต้องการบันทึกแบบคำขอเป็นไฟล์ เพื่อจัดเก็บแนะนำให้ใช้

Adobe Acrobat Professional (License)

หรือ Foxit Reader (Free ware)

3. กรณี ต้องการใช้ Font TH Saraban PSK คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1แบบ สป/สผ/อสป/001-ก คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตรPdf Icon Pdf Icon
2แบบ สป/อสป/004-ก คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิPdf Icon Pdf Icon
3แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon Pdf Icon
4Form PI/PD/PP/001-A (Add) Statement of Applicant's Right to Apply For a Pattent/Petty PatentPdf Icon  
5แบบ สป/สผ/อสป/002-ก คำขอถือสิทธิให้ถือวันที่ยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทยPdf Icon Pdf Icon
6แบบ สป/สผ/อสป/003-ก คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon Pdf Icon
7แบบ สป/อสป/005-ก คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์Pdf Icon Pdf Icon
8แบบ สป/สผ/อสป/006-ก คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรและคัดสำเนาเอกสารPdf Icon Pdf Icon
9แบบ สป/สผ/007-ค คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรPdf Icon Pdf Icon
10แบบ สป/สผ/008-ก คำโต้แย้งPdf Icon Pdf Icon
11แบบ สป/สผ/007-ก(พ) คำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมPdf Icon Pdf Icon
12แบบ สป/สผ/อสป/009-ก คำอุทธรณ์Pdf Icon Pdf Icon
13แบบ สป/สผ/อสป/010-ก คำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี/คราวเดียว/ต่ออายุPdf Icon Pdf Icon
14แบบ สป/สผ/อสป/011-ก คำขออื่นๆPdf Icon Pdf Icon
15แบบ สป/สผ/อสป/012-ก ใบต่อท้ายคำขอPdf Icon Pdf Icon
16แบบ สป/สผ/อสป/202-ก คำขอบันทึกคำยินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon Pdf Icon
17แบบ สป/สผ/อสป/203-ค คำขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon Pdf Icon
18แบบ สป/สผ/อสป/204-ก คำขอให้ยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon Pdf Icon
19แบบ สป/สผ/อสป/205-ก คำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon Pdf Icon
20แบบ สป/สผ/อสป/206-ค คำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรและการรับโอนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรโดยทางมรดกPdf Icon Pdf Icon
21แบบ สป/สผ/อสป/207-ค คำขอรับบำเหน็จพิเศษPdf Icon Pdf Icon
22แบบ สป/สผ/อสป/208-ก คำขอคืนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อPdf Icon Pdf Icon
23แบบ สป/สผ/อสป/209-ก คำขอรับใบแทนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon Pdf Icon
24แบบ สป/อสป/001-ก (PCT) คำขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยPdf Icon Pdf Icon
25แบบ สป/อสป/101-ก (PCT) คำร้องเพื่อขอฟื้นสิทธิให้คำขอระหว่างประเทศยังคงมีผลในประเทศไทยPdf Icon Pdf Icon
26แบบ สป/อสป/102-ก (PCT) คำร้องขอให้ทบทวนการพิจารณาคำขอระหว่างประเทศPdf Icon Pdf Icon
27แบบ สป/อสป/103-ก (PCT) คำร้องขอให้ดำเนินการกับคำขอระหว่างประเทศก่อนครบกำหนด 30  เดือนPdf Icon Pdf Icon
28แบบ ต.ส.1 คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนสิทธิบัตรPdf Icon  
29แบบ ต.ส.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรPdf Icon  
30แบบ ต.ส.4 คำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน หรือใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรPdf Icon  
31แบบ ต.ส.5 คำขอมีบัตร คำขอมีบัตรใหม่และคำขอเปลี่ยนบัตรตัวแทนสิทธิบัตรPdf Icon  
32แบบ ต.ส.6 คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนสิทธิบัตรใหม่ (กรณีใบอนุญาตเดิมถูกเพิกถอน)Pdf Icon  
33แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีPdf Icon  
34แบบคำร้องขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์Pdf Icon Pdf Icon
35แบบคำร้องขอผ่อนผันเอกสารPdf Icon Pdf Icon
36คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านPdf Icon  

 

 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9737328

กรมทรัพย์สินทางปัญญา