เอกสารประกอบการขอถอนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ

5626
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ของเจ้าของเครื่องหมาย ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
2ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีที่เป็นบุคคลสัญชาติต่างประเทศ เว้นแต่จะได้ส่งเอกสารหนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจตามข้อ 4 แล้ว
3หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอของเจ้าของเครื่องหมาย ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเอกสารตามข้อ 4 โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว ไม่ต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได้
4หนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวของตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู้รับมอบอำนาจหนึ่งคน 
5คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน (แบบ ก.08) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีจดทะเบียนแล้ว
6หนังสือขอถอนคำขอจดทะเบียน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณียังไม่จดทะเบียน
7หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน หรือหลักฐานที่แสดงว่าหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7763731

กรมทรัพย์สินทางปัญญา