เอกสารประกอบการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

12522
10.10.59

 

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ของเจ้าของเครื่องหมายและผู้ได้รับอนุญาต/ผู้ได้รับอนุญาตช่วง ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
2ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้ขอของเจ้าของเครื่องหมายและผู้ได้รับอนุญาต/ผู้ได้รับอนุญาตช่วง ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีที่เป็นบุคคลสัญชาติต่างประเทศ เว้นแต่จะได้ส่งเอกสารหนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจที่ได้กระทำขึ้นในต่างประเทศตามข้อ 4 แล้ว 
3หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอของเจ้าของเครื่องหมายและผู้ได้รับอนุญาต/ผู้ได้รับอนุญาตช่วง ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเอกสารตามข้อ 4 โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว ไม่ต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได้ 
4
 หนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวของตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน
5
คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้ (แบบ ก.05) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )  
 
6
สัญญาอนุญาตลงลายมือชื่อเจ้าของเครื่องหมายและผู้ได้รับอนุญาต ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) ต้นฉบับสัญญาฯ นำมาเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับคำขอเพื่อตรวจดู และเจ้าหน้าที่จะคืนต้นฉบับสัญญาฯ แก่ผู้ขอ โดยจะเก็บเฉพาะสำเนาไว้
 
7
สัญญาอนุญาตช่วงลงลายมือชื่อผู้ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตช่วง ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 1. กรณีเป็นการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตช่วง
 2.ต้นฉบับสัญญาอนุญาตช่วง นำมาเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับคำขอเพื่อตรวจดู และเจ้าหน้าที่จะคืนต้นฉบับสัญญาฯ แก่ผู้ขอ โดยจะเก็บเฉพาะสำเนาไว้
 
8
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมคำชี้แจงเหตุที่ไม่สามารถส่งหนังสือสำคัญฯได้ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7763742

กรมทรัพย์สินทางปัญญา