เอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

9695
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (แบบ ก.06) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
2เอกสารหลักฐานที่เป็นหลักฐานแห่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ( สำเนา 1 ฉบับ )

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7763808

กรมทรัพย์สินทางปัญญา