เอกสารประกอบการโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า

12092
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ของผู้โอนและผู้รับโอน ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
2ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ของผู้โอนและผู้รับโอน ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีที่เป็นบุคคลสัญชาติต่างประเทศ เว้นแต่จะได้ส่งเอกสารหนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจที่ได้กระทำขึ้นในต่างประเทศตามข้อ 10 แล้ว
3หนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้โอนและผู้รับโอน ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีที่เป็นนิติบุคคล เว้นแต่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเอกสารตามข้อ 10 โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว ไม่ต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได้
4
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ของทายาทผู้ขอรับมรดก ( สำเนา 1 ฉบับ )
1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
2.การรับมรดกในกรณีที่ผู้ขอตาย โดยมิทำพินัยกรรมไว้ หรือไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ขอ
5
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ของทายาทผู้รับมรดก ( สำเนา 1 ฉบับ )
1.กรณีเป็นบุคคลสัญชาติต่างประเทศ เว้นแต่จะได้ส่งเอกสารหนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจที่ได้กระทำขึ้นในต่างประเทศตามข้อ 10 แล้ว 
2.การรับมรดกในกรณีที่ผู้ขอตาย โดยมิทำพินัยกรรมไว้ หรือไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ขอ
6
หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอของทายาทผู้รับมรดก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )
1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล เว้นแต่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเอกสารตามข้อ 10 โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว ไม่ต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได้ 
2.การรับมรดกในกรณีที่ผู้ขอตาย โดยมิทำพินัยกรรมไว้ หรือไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ขอ
7
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้จัดการมรดกหรือของผู้รับพินัยกรรมนั้น ( สำเนา 1 ฉบับ )
1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
2.การรับมรดกในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือตามคำสั่งศาล หรือกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ทำพินัยกรรมไว้
8
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ของผู้จัดการมรดกหรือของผู้รับพินัยกรรม ( สำเนา 1 ฉบับ )
1.กรณีเป็นบุคคลสัญชาติต่างประเทศ เว้นแต่จะได้ส่งเอกสารหนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจที่ได้กระทำขึ้นในต่างประเทศตามข้อ 10 แล้ว 
2.การรับมรดกในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือตามคำสั่งศาล หรือกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ทำพินัยกรรมไว้
9
หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอของผู้จัดการมรดกหรือของผู้รับพินัยกรรม ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )
1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล เว้นแต่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเอกสารตามข้อ 10 โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว ไม่ต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได้ 
2.การรับมรดกในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือตามคำสั่งศาล หรือกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ทำพินัยกรรมไว้
10หนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวของตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ ( สำเนา 1 ฉบับ ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู้รับมอบอำนาจหนึ่งคน 
11คำขอโอนหรือรับมรดก (แบบ ก.04) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
12สัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ในกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนร่วมกันยื่นคำขอโอนโดยลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายต่อหน้านายทะเบียน ให้แนบเฉพาะบัตรประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน มาพร้อมคำขอนั้น
13หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
14
ใบมรณะบัตร หรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้ขอถึงแก่ความตาย ( สำเนา 1 ฉบับ )
1. การรับมรดกในกรณีที่ผู้ขอตาย โดยมิทำพินัยกรรมไว้ หรือไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ขอ 
2. การรับมรดกในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือตามคำสั่งศาล หรือกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ทำพินัยกรรมไว้
15หนังสือของทายาทผู้ขอรับมรดกที่ยืนยันว่า (ก) ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมไว้ (ข) ไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตาย (ค) จำนวนทายาททั้งหมดและความเกี่ยวพันระหว่างผู้ตายกับทายาทของผู้ตาย พร้อมทั้งหลักฐานการเป็นทายาท ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) การรับมรดกในกรณีที่ผู้ขอตาย โดยมิทำพินัยกรรมไว้ หรือไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่น คำร้องขอต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ขอ
16ข้อตกลงของทายาทในการแบ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของผู้ตาย ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) การรับมรดกในกรณีที่ผู้ขอตาย โดยมิทำพินัยกรรมไว้ หรือไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ขอ
17พินัยกรรม หรือคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก ( สำเนา 1 ฉบับ ) การรับมรดกในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือตามคำสั่งศาล หรือกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ทำพินัยกรรมไว้

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7763706

กรมทรัพย์สินทางปัญญา