ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงกาจัดจ้างดำเนินงานตามโครงการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดทำแฟ้มคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

165
12.10.64

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8927086

กรมทรัพย์สินทางปัญญา