ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2019

19282
22.05.61

            กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะจัดการพิจารณาคัดเลือกบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ซึ่งได้จดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับรางวัล IP Champion ประจำปี 2019 โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์

รางวัล IP Champion แบ่งเป็น 2 ประเภท 15 รางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1

ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

 - สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์  จำนวน 4 รางวัล                                                    กรอกใบสมัครออนไลน์    ตัวอย่างใบสมัคร(Pdf)  (Word)

 - สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  จำนวน 3 รางวัล                                      กรอกใบสมัครออนไลน์    ตัวอย่างใบสมัคร(Pdf)  (Word)

 - สาขาเครื่องหมายการค้า  จำนวน 3 รางวัล                                                        กรอกใบสมัครออนไลน์    ตัวอย่างใบสมัคร(Pdf)  (Word)

 - สาขาลิขสิทธิ์  จำนวน 4 รางวัล                                                                      กรอกใบสมัครออนไลน์    ตัวอย่างใบสมัคร(Pdf)  (Word)

ประเภทที่ 2

สถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น จำนวน 1 รางวัล          กรอกใบสมัครออนไลน์    ตัวอย่างใบสมัคร(Pdf)  (Word)

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 
 
1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
2.  เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนทุนจดทะเบียนตามที่กำหนด คือ 
         2.1  กิจการขนาดกลางและเล็ก ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท
         2.2  กิจการขนาดใหญ่ ต้องมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ล้านบาท
3. เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นใดที่มีบทบัญญัติเฉพาะ หรือหน่วยงานของรัฐ
4. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และต้องอยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะผู้สมัครสาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์และสาขาลิขสิทธิ์)
 
 
กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่

 

18 มีนาคม – 12 เมษายน 2562

 

ส่งใบสมัคร iP Champion 2019 ทางไปรษณีย์ ได้ที่

บริษัท โมด อิมเมจ จำกัด (IP Champion 2019)

398/1 มาร์เช่ ราม 53 อาคารบี ชั้น 3

ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-060-8866 หรือ 097-324-2495 โทรสาร 02-060-8866

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ประเภทที่สาขาผู้ติดต่อโทรศัพท์
1
สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์
สุริยันต์ วรรณเลิศ , วัลลภา วงศ์แสน0-2547-4717, 0-2547-5010
 สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ็ญประภา  ศรีกิตติชัยกุล, พิชญ์มน  กล่อมเอี้ยง0-2547-4713, 0-2547-5057
 สาขาเครื่องหมายการค้านันธิชา  แจ่มกระจ่าง, ณฐา  หมายสม0-2547-4685
 สาขาลิขสิทธิ์ชญานิษฐ์ คงแดง, สมิตา บวรภัทรโสภณ0-2547-4633, 0-2547-4704
2สถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่นรวิสรา วราศิลป์, อติภา ปานสุวรรณ0-2547-6040

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3606811

กรมทรัพย์สินทางปัญญา