ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018

7368
22.05.61

        กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะจัดการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์) ซึ่งได้จดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมอบรางวัล IP Champion ประจำปี 2561 โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โอกาสในการรับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงโอกาสในการร่วมศึกษาดูงานในองค์กรนวัตกรรมของต่างประเทศ

รางวัล IP Champion แบ่งเป็น 2 ประเภท และจำแนกเป็นรายสาขา ดังนี้

ประเภทที่ 1 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

 - สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์  จำนวน 1 รางวัล   ดาวน์โหลดใบสมัคร

 - สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  จำนวน 1 รางวัล   ดาวน์โหลดใบสมัคร

 - สาขาเครื่องหมายการค้า  จำนวน 1 รางวัล   ดาวน์โหลดใบสมัคร

 - สาขาลิขสิทธิ์  จำนวน 1 รางวัล   ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประเภทที่ 2 องค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

 - สาขาสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน 1 รางวัล    ดาวน์โหลดใบสมัคร

 - สาขาสถาบันอาชีวศึกษา  จำนวน 1 รางวัล   ดาวน์โหลดใบสมัคร

 - สาขาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และรัฐวิสาหกิจ  จำนวน 1 รางวัล    ดาวน์โหลดใบสมัคร

 - สาขาองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และ Startup  จำนวน 1 รางวัล   ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561

 

จัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่

โทรสาร 0 2547 4661, 0 2547 4657 หรือ อีเมล์ IPCHAMPION.DIP@GMAIL.COM

ประเภทที่ 1 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

- สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์  โทร. 0 2547 4717, 0 2547 5012

- สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  โทร. 0 2547 4713, 0 2547 5057

- สาขาเครื่องหมายการค้า  โทร. 0 2547 4689, 0 2547 4312

- สาขาลิขสิทธิ์  โทร. 0 2547 4633, 0 2547 4704

ประเภทที่ 2 องค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

โทร. 0 2547 6040, 0 2547 4661

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 2976823

กรมทรัพย์สินทางปัญญา