• หนังสือแนวทางคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีนสำหรับผู้ประกอบการ

 • มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2021
 • สิทธิบัตรออกแบบที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน

 • บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Patent e-Service)

 • การระงับข้อพิพาทออนไลน์

 • การให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา IP IDE Center

 • ประกาศ ระเบียบ แนวทาง กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • มาตรการความช่วยเหลือผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

 • วัฒนธรรมองค์กรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

DIP

Hot Issue

DIP

NEWS

DIP

Copyright

Gallery

  +

  PopupPT

  No_Service

  Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

  563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

  Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

  Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

  จำนวนผู้ชม : 8502446

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา