อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
Mr.Vuttikrai Leewiraphan
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director General
E-mail : vuttikrai.l@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4646


รองอธิบดี

Nusara

Null

Jittima

นางสาวนุสรา กาญจนกูล
Ms.Nusara Kanjanakul
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : nusara.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4658

- ว่าง -
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail :
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4642

นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
Ms.Jittima Srithaporn
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : jittima.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4644


ผู้อำนวยการ

SD

PO

IDO

LAO

นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์
Ms.Nutchanika Jittnarong

เลขานุการกรม
Secretary of the Department
E-mail : nutchanika.j@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4690

นายสุวัจชัย บุญอารี
Mr.Suwatchai Boon-Aree

ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตร
Director of Patent Office
E-mail : suwatchai.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4710

นางสาวสายฝน แป้งหอม
Ms.Saifon Panghom

ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
Director of Industrial Design Office
E-mail : saifon.p@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5055

นางแววดาว ดำรงผล
Mrs.Vaowdao Damrongphol

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director of Legal Affairs Office
E-mail : vaowdao.d@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4670

CO

TM

IPPDO2

IPREO

นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์
Ms.Tassanai Lerksantivong

ผู้อำนวยการกองลิขสิทธิ์
Director of Copyright Office
E-mail : tassanai.l@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4630

นางสาวสวลี บุญชู
Ms.Savalee Boonchoo

ผู้อำนวยการกองเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office
E-mail : savalee.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4680

นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
Mr.Wirote Chongkolwanichsuk

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Promotion and Development Office
E-mail : wirote.c@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4640

นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
Ms.Kemasiri Nitchakorn

ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Rights Enforcement Affairs Office
E-mail : kemasiri.n@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4701

IAO

IT

Expert CO

นายศิรพัทธ์ วัชราภัย
Mr.Sirapat Wajraphai

ผู้อำนวยการกองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา
Director of International Affairs Office
E-mail : siripat.w@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4650

นางสาวนิศาชล ศศานนท์
Ms.Nisachol Sasanon

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Center
E-mail : nisachol.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5022

นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์
Mrs. Prapaporn Khumpiranont
ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Director of Geographical Indications Office
E-mail : prapaporn.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4678


ผู้เชี่ยวชาญ

Expert CO

Expert CO

Expert IP

Expert Patent

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
- ว่าง -

นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาต
Ms.Sulaksana Soontornwipat

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร
Patent Expert
E-mail : sulaksana.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-6006

Expert IIP

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประทเศ
- ว่าง -

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
Mr.Vuttikrai Leewiraphan
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director General
E-mail : vuttikrai.l@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4646

รองอธิบดี
Nusara
นางสาวนุสรา กาญจนกูล
Ms.Nusara Kanjanakul
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : nusara.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4658
Null
- ว่าง -
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail :
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4642
Jittima
นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
Ms.Jittima Srithaporn
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : jittima.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4644

ผู้อำนวยการ
SD
นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์
Ms.Nutchanika Jittnarong
เลขานุการกรม
Secretary of the Department
E-mail : nutchanika.j@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4690
PO
นายสุวัจชัย บุญอารี
Mr.Suwatchai Boon-Aree
ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตร
Director of Patent Office
E-mail : suwatchai.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4710
IDO
นางสาวสายฝน แป้งหอม
Ms.Saifon Panghom
ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
Director of Industrial Design Office
E-mail : saifon.p@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5055
LAO
นางแววดาว ดำรงผล
Mrs.Vaowdao Damrongphol
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director of Legal Affairs Office
E-mail : vaowdao.d@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4670
CO
นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์
Ms.Tassanai Lerksantivong
ผู้อำนวยการกองลิขสิทธิ์
Director of Copyright Office
E-mail : tassanai.l@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4630
TM
นางสาวสวลี บุญชู
Ms.Savalee Boonchoo
ผู้อำนวยการกองเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office
E-mail : savalee.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4680
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
Mr.Wirote Chongkolwanichsuk
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Promotion and Development Office
E-mail : wirote.c@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4640
IPREO
นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
Ms.Kemasiri Nitchakorn
ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Rights Enforcement Affairs Office
E-mail : kemasiri.n@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4701
IAO
นายศิรพัทธ์ วัชราภัย
Mr.Sirapat Wajraphai
ผู้อำนวยการกองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา
Director of International Affairs Office
E-mail : sirapat.w@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4650
IT
นางสาวนิศาชล ศศานนท์
Ms.Nisachol Sasanon
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Center
E-mail : nisachol.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5022
Expert CO
นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์
Mrs.Prapaporn Khumpiranont
ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Director of Geographical Indications Office
E-mail : prapaporn.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4678

ผู้เชี่ยวชาญ
Expert CO
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
- ว่าง -
Expert IP
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
- ว่าง -
Expert IP
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
- ว่าง -
Expert Patent
นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาต
Ms.Sulaksana Soontornwipat
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร
Patent Expert
E-mail : sulaksana.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-6006
Expert IIP
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประทเศ
- ว่าง -

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 8815160

กรมทรัพย์สินทางปัญญา