กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2535

ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ มารวมอยู่ในหน่วยงานเดี่ยวกันภายใต้ "กรมทรัพย์สินทางปัญญา" กระทรวงพาณิชย์
รายนามอธิบดีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

ลำดับรายนามอธิบดีระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายพิพรรธน์    อินทรศัพท์ 3 พ.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2536
2 ร้อยโทสุชาย     เชาว์วิศิษฐ 1 ต.ค. 2536 – 26 ธ.ค. 2538
3 นายบรรพต      หงษ์ทอง 27 ธ.ค. 2538 – 7 มิ.ย. 2541
4 นายพิพรรธน์     อินทรศัพท์ 8 มิ.ย. 2541 – 30 ก.ย. 2542
5 นายพงษ์เธียร    พยัคฆนิธิ 1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2543
6 นางผ่องศรี       ยุทธสารประสิทธิ์ 1 ต.ค. 2543 – 30 ก.ย. 2544
7 นายยรรยง        พวงราช 1 ต.ค. 2544 – 15 ธ.ค. 2546
8 นายคณิสสร      นาวานุเคราะห์ 16 ธ.ค. 2546 – 22 พ.ย. 2549
9 นางพวงรัตน์      อัศวพิศิษฐ์ 23 พ.ย. 2549 – 30 ก.ย. 2552
10 นางปัจฉิมา       ธนสันติ 17 พย 2552 – 30 ก.ย.2556
11 นางมาลี          โชคล้ำเลิศ 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558
12 นางนันทวัลย์     ศกุนตนาค 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
13 นายทศพล       ทังสุบุตร 18 ธ.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2563
14 นายวุฒิไกร       ลีวีระพันธุ์ 1 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน

 

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 9610917

กรมทรัพย์สินทางปัญญา