ข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

          อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขึ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 6586213

กรมทรัพย์สินทางปัญญา