• เปิดบริการหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track)

 • ประกาศยกเล้นค่าปรับ
 • Patent e-document

 • สิทธิบัตรออกแบบที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน

 • บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Patent e-Service)

 • การระงับข้อพิพาทออนไลน์

 • ประกาศ ระเบียบ แนวทาง กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • มาตรการความช่วยเหลือผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

 • วัฒนธรรมองค์กรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพิ่มเติม (เฉพาะประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร)

DIP

Hot Issue

DIP

NEWS

DIP

Copyright

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9605389

กรมทรัพย์สินทางปัญญา