กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2535

ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ มารวมอยู่ในหน่วยงานเดี่ยวกันภายใต้ "กรมทรัพย์สินทางปัญญา" กระทรวงพาณิชย์
รายนามอธิบดีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

ลำดับรายนามอธิบดีระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายวุฒิไกร       ลีวีระพันธุ์ 1 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน
2 นายทศพล       ทังสุบุตร 18 ธ.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2563
3 นางนันทวัลย์     ศกุนตนาค 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
4 นางมาลี          โชคล้ำเลิศ 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558
5 นางปัจฉิมา       ธนสันติ 17 พย 2552 – 30 ก.ย.2556
6 นางพวงรัตน์      อัศวพิศิษฐ์ 23 พ.ย. 2549 – 30 ก.ย. 2552
7 นายคณิสสร      นาวานุเคราะห์ 16 ธ.ค. 2546 – 22 พ.ย. 2549
8 นายยรรยง        พวงราช 1 ต.ค. 2544 – 15 ธ.ค. 2546
9 นางผ่องศรี       ยุทธสารประสิทธิ์ 1 ต.ค. 2543 – 30 ก.ย. 2544
10 นายพงษ์เธียร    พยัคฆนิธิ 1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2543
11 นายพิพรรธน์     อินทรศัพท์ 8 มิ.ย. 2541 – 30 ก.ย. 2542
12 นายบรรพต      หงษ์ทอง 27 ธ.ค. 2538 – 7 มิ.ย. 2541
13 ร้อยโทสุชาย     เชาว์วิศิษฐ 1 ต.ค. 2536 – 26 ธ.ค. 2538
14 นายพิพรรธน์    อินทรศัพท์ 3 พ.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2536

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2604

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10289802

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา