อธิบดี

Null

- ว่าง -

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director General

E-mail : -
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4646


รองอธิบดี

Arwut

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์
Mr.Arwut Wongsawas
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : arwut.w@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4644

03 Ms.Kanitha

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
Ms.Kanitha Kungsawanich

รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : kanitha.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4643

Kittiwat

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
Mr.Kittiwat Patchimnan
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : kittiwat.p@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4658


ผู้อำนวยการ

011 Mr.Wirote

นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
Mr.Wirote Chongkolwanichsuk

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Promotion and Development Office
E-mail : wirote.c@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4640

010 Ms.Savalee

นางสาวสวลี บุญชู
Ms.Savalee Boonchoo

ผู้อำนวยการกองเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office
E-mail : savalee.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4680

06 Mr.Suwatchai

นายสุวัจชัย บุญอารี
Mr.Suwatchai Boon-Aree

ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตร
Director of Patent Office
E-mail : suwatchai.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4710

Null

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองลิขสิทธิ์
Director of Copyright Office
E-mail :
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4630

08 Mrs.Vaowdao

นางแววดาว ดำรงผล
Mrs.Vaowdao Damrongphol

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director of Legal Affairs Office
E-mail : vaowdao.d@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4670

012 Ms.Kemasiri

นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
Ms.Kemasiri Nitchakorn

ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Rights Enforcement Affairs Office
E-mail : kemasiri.n@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4701

Sakol
นายสกล วิธูรจิตต์
Mr. Sakol Vithoonjit
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Center
E-mail : sakol.v@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-6035

Chotima 1

นางโชติมา สนแป้น
Mrs.Chotima Sonpan

เลขานุการกรม
Secretary of the Department
E-mail : chotima.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4690

Kitiyaporn 1

นางกิติยาพร สาธุเสน
Mrs.Kitiyaporn Sathusen
ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Director of Geographical Indications Office
E-mail : kitiyaporn.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4678

Null

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองพัฒนาความร่วมมือ
ทรัพย์สินทางปัญญา
Director of International Affairs Office
E-mail : -
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4642

018 Mrs. Prapaporn

นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์
Mrs. Prapaporn Khumpiranont

ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
Director of Industrial Design Office
E-mail : prapaporn.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5055


ผู้เชี่ยวชาญ

015 Ms.Sulaksana

นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาต
Ms.Sulaksana Soontornwipat

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร
Patent Expert
E-mail : sulaksana.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-6006

Navarat

นางสาวนวรัตน์ ตันกมลาสน์
Ms.Navarat Tankamalas

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Copyright Expert

E-mail : navarat.t@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4669

Chiyawan

นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา
Ms.Chiyawan Chongvatana
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
International Intellectual Property Expert
E-mail : chiyawan.c@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4650

Taksaorn

นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์
Ms.Taksaorn Somboonsub

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
Legal Expert
E-mail : taksaorn.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4708

05 Ms.Nutchanika

นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์
Ms. Nutchanika Jittnarong

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
Industrial Property Expert
E-mail : nutchanika.j@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4648

Null   
-ว่าง-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director General
E-mail : 
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4646

รองอธิบดี
Arwut
นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์
Mr.Arwut Wongsawas
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : arwut.w@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4644
03 Ms.Kanitha
นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
Ms.Kanitha Kungsawanich
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : kanitha.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4643
Kittiwat
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
Mr.Kittiwat Patchimnan
รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Deputy Director General
E-mail : kittiwat.p@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4658

ผู้อำนวยการ
011 Mr.Wirote
นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
Mr.Wirote Chongkolwanichsuk
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Promotion and Development Office
E-mail : wirote.c@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4640
010 Ms.Savalee
นางสาวสวลี บุญชู
Ms.Savalee Boonchoo
ผู้อำนวยการกองเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office
E-mail : savalee.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4680
06 Mr.Suwatchai
นายสุวัจชัย บุญอารี
Mr.Suwatchai Boon-Aree
ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตร
Director of Patent Office
E-mail : suwatchai.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4710
Null   
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองลิขสิทธิ์
Director of Copyright Office
E-mail : 
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4630
08 Mrs.Vaowdao
นางแววดาว ดำรงผล
Mrs.Vaowdao Damrongphol
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director of Legal Affairs Office
E-mail : vaowdao.d@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4670
012 Ms.Kemasiri
นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
Ms.Kemasiri Nitchakorn
ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Rights Enforcement Affairs Office
E-mail : kemasiri.n@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4701
Sakol
นายสกล วิธูรจิตต์
Mr. Sakol Vithoonjit
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Center
E-mail : sakol.v@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-6035
Chotima 1
นางโชติมา สนแป้น
Mrs.Chotima Sonpan
เลขานุการกรม
Secretary of the Department
E-mail : chothima.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4690
Kitiyaporn 1
นางกิติยาพร  สาธุเสน
Mrs.Kitiyaporn Sayhusen
ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Director of Geographical Indications Office
E-mail : kitiyaporn.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4678
Null   
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา
Director of International Affairs Office
E-mail : 
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4642

018 Mrs. Prapaporn
นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์
Mrs.Prapaporn Khumpiranont
ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
Director of Industrial Design Office
E-mail : prapaporn.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5055

ผู้เชี่ยวชาญ
015 Ms.Sulaksana
นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาต
Ms.Sulaksana Soontornwipat
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร
Patent Expert
E-mail : sulaksana.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-6006

Navarat
นางสาวนวรัตน์ ตันกมลาสน์
Ms.Navarat Tankamalas
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Copyright Expert
E-mail : navarat.t@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4669
 Chiyawan
นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา
Ms.Chiyawan Chongvatana
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
International Intellectual Property Expert
E-mail : chiyawan.c@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4650
Taksaorn
นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์
Ms.Taksaorn Somboonsub
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
Legal Expert
E-mail : taksaorn.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4708
05 Ms.Nutchanika
นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์
Ms.Nutchanika Jittnarong
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
Industrial Property Expert
E-mail : nutchanika.j@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4680

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 1110

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10178951

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoW3c Css
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา