PATENT

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

บริการจดทะเบียน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (e-filling)
โครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track)
บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Patent e-Service)
การจดทะเบียนสิทธิบัตร ระหว่างประเทศ (PCT)
ตัวอย่างหนังสือสำคัญ การจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนระยะเวลาและ ส่วนงานที่รับผิดชอบ
การยื่นคำขอและเอกสารประกอบการยื่น
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และ คู่มือการกรอก
วีดีโอแนะนำการกรอก แบบฟอร์ม
ตัวอย่างร่างคำขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตรฉบับประชาชน
กฎหมาย
สถิติคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
เอกสารเผยแพร่
ช่องทางการให้บริการ
PATENT
ความรู้ด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

เรื่องที่น่าสนใจ

 • ประกาศโฆษณาแบบผังภูมิฯ
 • Patent Agent ตัวแทนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 • โครงการภายใต้ความร่วมมือ ASPEC
 • โครงการภายใต้ความร่วมมือ PPH
 • ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

  1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

  รองรับการทำงานบน Microsoft Edge , Firefox , Safari , Chrome , Opera และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

   facebook  instagram  youtube  twitter

  สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2621

  สถิติผู้เข้าชมรวม : 10289819

  ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
   
   
   
   

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา