PATENT

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก

313980
21.09.59

หมายเหตุ

1. กรณี กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบคำขอ กรุณาดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

2. กรณี กรอกข้อมูล พิมพ์แบบคำขอและหากต้องการบันทึกแบบคำขอเป็นไฟล์ เพื่อจัดเก็บแนะนำให้ใช้

Adobe Acrobat Professional (License)

หรือ Foxit Reader (Free ware)

3. กรณี ต้องการใช้ Font TH Saraban PSK คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

 

ลำดับรหัสชื่อรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1แบบ สป/สผ/อสป/001-กคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร Pdf Icon   Pdf Icon
2แบบ สป/อสป/004-กคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ Pdf Icon   Pdf Icon
3แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ)คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร Pdf Icon   Pdf Icon
4Form PI/PD/PP/001-A (Add)Statement of Applicant's Right to Apply For a Pattent/Petty Patent Pdf Icon   
5แบบ สป/สผ/อสป/002-กคำขอถือสิทธิให้ถือวันที่ยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทย Pdf Icon   Pdf Icon
6แบบ สป/สผ/อสป/003-กคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร Pdf Icon   Pdf Icon
7แบบ สป/อสป/005-กคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ Pdf Icon   Pdf Icon
8แบบ สป/สผ/อสป/006-กคำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรและคัดสำเนาเอกสาร Pdf Icon   Pdf Icon
9แบบ สป/สผ/007-คคำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร Pdf Icon   Pdf Icon
10แบบ สป/สผ/008-กคำโต้แย้ง Pdf Icon   Pdf Icon
11แบบ สป/สผ/007-ก(พ)คำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม Pdf Icon   Pdf Icon
12แบบ สป/สผ/อสป/009-กคำอุทธรณ์ Pdf Icon   Pdf Icon
13แบบ สป/สผ/อสป/010-กคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี/คราวเดียว/ต่ออายุ Pdf Icon   Pdf Icon
14แบบ สป/สผ/อสป/011-กคำขออื่นๆ Pdf Icon   Pdf Icon
15แบบ สป/สผ/อสป/012-กใบต่อท้ายคำขอ Pdf Icon   Pdf Icon
16แบบ สป/สผ/อสป/202-กคำขอบันทึกคำยินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร Pdf Icon   Pdf Icon
17แบบ สป/สผ/อสป/203-คคำขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร Pdf Icon   Pdf Icon
18แบบ สป/สผ/อสป/204-กคำขอให้ยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร Pdf Icon   Pdf Icon
19แบบ สป/สผ/อสป/205-กคำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร Pdf Icon   Pdf Icon
20แบบ สป/สผ/อสป/206-คคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรและการรับโอนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก Pdf Icon   Pdf Icon
21แบบ สป/สผ/อสป/207-คคำขอรับบำเหน็จพิเศษ Pdf Icon   Pdf Icon
22แบบ สป/สผ/อสป/208-กคำขอคืนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ Pdf Icon   Pdf Icon
23แบบ สป/สผ/อสป/209-กคำขอรับใบแทนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร Pdf Icon   Pdf Icon
24แบบ สป/อสป/001-ก (PCT)คำขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยPdf Icon  Pdf Icon
25แบบ สป/อสป/101-ก (PCT)คำร้องเพื่อขอฟื้นสิทธิให้คำขอระหว่างประเทศยังคงมีผลในประเทศไทย Pdf Icon   Pdf Icon
26แบบ สป/อสป/102-ก (PCT)คำร้องขอให้ทบทวนการพิจารณาคำขอระหว่างประเทศ Pdf Icon   Pdf Icon
27แบบ สป/อสป/103-ก (PCT)คำร้องขอให้ดำเนินการกับคำขอระหว่างประเทศก่อนครบกำหนด 30 เดือน Pdf Icon   Pdf Icon
28แบบ ต.ส.1คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนสิทธิบัตร Pdf Icon   
29แบบ ต.ส.3คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร Pdf Icon   
30แบบ ต.ส.4คำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน หรือใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร Pdf Icon   
31แบบ ต.ส.5 คำขอมีบัตรคำขอมีบัตรใหม่และคำขอเปลี่ยนบัตรตัวแทนสิทธิบัตร Pdf Icon   
32แบบ ต.ส.6คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนสิทธิบัตรใหม่ (กรณีใบอนุญาตเดิมถูกเพิกถอน) Pdf Icon   
33แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปี-Pdf Icon Doc IconPdf Icon
34แบบคำร้องขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์- Pdf Icon   Pdf Icon
35แบบคำร้องขอผ่อนผันเอกสาร- Pdf Icon   Pdf Icon
36คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้าน-Pdf Icon  

 

 
 
 

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการทำงานบน Microsoft Edge , Firefox , Safari , Chrome , Opera และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2606

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10289804

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา