ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Server and Desktop Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

718
27.01.64

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8534908

กรมทรัพย์สินทางปัญญา