การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

408
24.03.58

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) อยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรไทยจากหลากหลายสาขา เช่น นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ที่มีทักษะการพูดและเขียนภาาาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก เข้าร่วมทำงานกับ WIPO นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาเข้าฝึกงานระยะสั้นกับองค์กร โดยผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดได้ที่ http://erecruit.wipo.int/public หรือติดต่อสำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4656

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6712928

กรมทรัพย์สินทางปัญญา