เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของ ผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก)

8411
14.08.61

 

เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
(ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของ ผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก)
 

          ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของ ผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก) และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

          กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาประกอบการพิจารณาแล้ว จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และสรุปผลการวิเคราะห์ความจำเป็นและผลกระทบในการตรากฎหมาย พร้อมทั้ง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก) ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

 
 
(1) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... คลิกอ่านรายละเอียด
(2) สรุปผลการวิเคราะห์ความจำเป็นและผลกระทบในการตรากฎหมายร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... คลิกอ่านรายละเอียด
(3) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของ ผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก) คลิกอ่านรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3606809

กรมทรัพย์สินทางปัญญา