การตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่ สามารถตรวจค้นได้ทางใดบ้าง และมีค่าธรรมเนียมหรือไม่

97928
03.10.59

ถาม

การตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่ สามารถตรวจค้นได้ทางใดบ้าง และมีค่าธรรมเนียมหรือไม่

ตอบ

การสืบค้นเครื่องหมายการค้า/บริการ ผู้ขอสามารถมาสืบค้นได้ 2 ทาง คือ
       1. สืบค้นด้วยตนเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 ซึ่งทางกรมจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการสืบค้น ซึ่งผู้ขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียม
       ในการตรวจค้นชั่วโมงละ 200 บาท
       2. สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอจะต้องเข้าเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
       โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
             2.1 เลือกบริการออนไลน์ เมนูระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (e-Filing)
             2.2 เลือก ตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย
หมายเหตุ การตรวจค้นเครื่องหมายตาม 1. และ 2. ดังกล่าว เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเครื่องหมายการค้าใดจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ นายทะเบียนจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและรายละเอียดของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9737344

กรมทรัพย์สินทางปัญญา