DESIGN PATENT

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม-สิทธิบัตรการออกแบบ

60138
23.09.59

ค่าธรรมเนียมต่อ 1 คำขอ

ชำระตามแต่ละขั้นตอนดังนี้

ลำดับรายการจำนวนค่าธรรมเนียม
1ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คำขอละ250 บาท
2คำขอรับสิทธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน ยื้นขอในคราวเดียวกันตั้งแต่ 10 คำขอขึ้นไป 2,250 บาท
3ขอแก้ไขเพิ่มเติมครั้งละ50 บาท
4ขอให้ประกาศโฆษณา 250 บาท
5ขอให้ออกสิทธิบัตร 500 บาท
6ยื่นอุธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดีฉบับละ500 บาท
7คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรคำขอละ50 บาท
8การคัดสำเนาเอกสารหน้าละ3 บาท
9

การรับรองสำเนาเอกสาร

เอกสารเกิน 10 หน้า

เอกสารไม่เกิน 10 หน้า

 

ฉบับละ

หน้าละ

 

50 บาท

5 บาท

10

คำขออื่นๆ (ดังต่อไปนี้)

คำขอสิทธิในวันยื่นในต่างประเทศเป็นวันยื่นในไทย

คำขอขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร

คำขอรับใบแทนสิทธิบัตร หรือ ใบแทน ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร

ฉบับละ50 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี

ลำดับการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินรวมค่าปรับ

(ต้องมาชำระภายใน 120

วัน นับจากวันที่สิ้นปีที่ 4)

1ปีที่5500 บาท650 บาท
2ปีที่6650 บาท845 บาท
3ปีที่7950 บาท1,235 บาท
4ปีที่81,400 บาท1,820 บาท
5ปีที่92,000 บาท2,600 บาท
6ปีที่102,750 บาท3,575 บาท
7หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก7,500 บาท 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 1169

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10179010

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoW3c Css
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา