ภาพรวมแบบผังภูมิของวงจรรวม

การจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม

18891
29.09.59

หลักเกณฑ์การตรวจสอบคำขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมดังนี้

คำจำกัดความ

“วงจรรวม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่ทำหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ อันประกอบด้วยชิ้นส่วนที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วยและส่วนเชื่อมต่อที่เชื่อมชิ้นส่วนเหล่านั้นทั้งหมด หรือบางส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งได้จัดวางเป็นชั้นในลักษณะที่ผสานรวมกันอยู่บนหรือในวัตถุกึ่งตัวนำชิ้นเดียวกัน

“แบบผังภูมิ” หมายความว่า แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวม

“หนังสือสำคัญแบบผังภูมิ” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี้

“การหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์โดยการขาย ให้เช่า หรือโดยการกระทำอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด และให้หมายความรวมถึงการนำเสนอเพื่อการแสวงหาประโยชน์ด้วย

“ผู้ทรงสิทธิ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับหนังสือสำคัญแบบผังภูมิและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนด้วย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

"ผู้รับบริการหรือยื่นคำขอ" หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

    1. ความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของแบบผังภูมิของวงจรรวมและการจัดเตรียมคําขอ ประกอบด้วย

              - กรอกข้อความในแบบพิมพ์ แบบ บผ.1, บผ.1(พ) หรือบผ.1(Add) ให้ครบถ้วน
              - คำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอรับจดทะเบียน หรือตัวแทน และ
              - ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ออกแบบเองจะต้อง กรอกข้อความในคำรับรองสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมหรือกรณีผู้ขอเป็นชาวต่างชาติให้ใช้แบบ บผ.1(Add)

    2. เตรียมเอกสารการแสดงสิทธิในการขอจดทะเบียน
              - ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับโอนสิทธิ จะต้องแนบหนังสือโอนสิทธิ ที่มีลายมือชื่อผู้โอน และผู้รับโอน
              - ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิโดยเหตุอื่น เช่น รับมรดก สัญญาจ้าง เป็นต้น ให้ยื่นเอกสารแสดงสิทธินั้นๆ

    3. เตรียมหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มอบผ่านตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ดำเนินการแทน

    4. ตัวอย่างวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ยื่นขอจดทะเบียนจำนวน 4 ตัวอย่าง สำหรับกรณีที่มีการนำแบบผังภูมินั้นออกมาผลิตออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี

    5. รายละเอียดข้อมูลการทำงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของวงจรรวม เช่น Data sheet เป็นต้น

    6. ภาพวาด หรือภาพถ่ายลายเส้น หรือสิ่งอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการผลิตวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิ เช่น แผ่นบัง(MASK) เป็นต้น


เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.ในการยื่นคำขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมให้ผู้ขอยื่นคำขอยื่นตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกำหนด

2.การมอบอำนาจ

2.1 กรณีที่ผู้ขอรับแบบผังภูมิไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้มอบอำนาจให้ตัวแทน ซึ่งเป็นผู้กระทำการแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอำนาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่การมอบอำนาจนั้นได้กระทำในต่างประเทศหนังสือมอบอำนาจนั้นต้องมีคำรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจำอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอำนาจมีถิ่นที่อยู่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือคำรับรองของบุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอำนาจรับรองลายมือชื่อหรือ

(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอำนาจนั้นได้กระทำในประเทศไทยต้องส่งภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอำนาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริงด้วย

2.2 ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน จะมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทำการแทนได้เท่านั้น

2.3 หนังสือมอบอำนาจดังกล่าว จะต้องปิดอากรแสตป์ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ดังนี้

(1) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว ให้ปิดอากร 10 บาท

(2) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว ให้ปิดอากร 30 บาท

(3) กรณีมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคน ให้ปิดอากรคิดตามรายบุคคลที่รับมอบคนละ 30 บาท

 

หมายเหตุ

1.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว

2.กรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (บันทึกข้อตกลงการรับคำขอ) โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในกำหนดระยะเวลา 90 วันนับแต่วันยื่นคำขอและในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนคำขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบด้วย 3.เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมใดๆให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆเว้นแต่

(1) มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียมหรือ

(2) ชำระค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนหรือชำระเกินซึ่งการชำระดังกล่าวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ชำระซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้พิจารณาเป็นกรณีๆไป

4.ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอต้องนำเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคำขอนำเอกสารหรือหลักฐานมายื่นพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน

5.ในกรณีที่จะต้องส่งสำเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารหลักฐานนั้นด้วย

6.ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วยคำแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคำรับรองของผู้แปลว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง

7.ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำขอด้วยตนเองโดยมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนควรมีหนังสือมอบอำนาจช่วงหรือหนังสือมอบอำนาจเฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอำนาจยื่นคำขอและลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับคำขอแทนผู้ยื่นคำขอหรือตัวแทนได้เพราะหากคำขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและบุคคลผู้ยื่นคำขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับคำขอของท่านไว้ได้

8. ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่ผู้ขอต้องดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือระยะเวลาที่ผู้ขอแก้ไขคำขอหรือการขอให้ระงับการดำเนินการทางทะเบียนไว้ชั่วคราว

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พ.ร.บ. คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
  2. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2545 (ลงวันที่ 26 ธ้นวาคม 2545)
  3. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การนับระยะเวลาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543(ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2546)
  4. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน แบบผังภูมิของวงจรรวม คำขออื่น และเอกสารประกอบคำขอดังกล่าว (ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2546)
  5. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในแบบผังภูมิโดยทางมรดก และหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก(ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2546) 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับชื่อเอกสาร
1บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้ออกแบบผังภูมิของวงจรรวม
2บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้รับโอนแบบผังภูมิของวงจรรวม กรณีมีการโอนสิทธิขอรับแบบผังภูมิของวงจรรวม
3บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
4แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม [แบบ บผ.1 ] ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
5แบบพิมพ์คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม [แบบ บผ.1 (พ) ] ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
6หนังสือสัญญาโอนสิทธิการขอรับแบบผังภูมิของวงจรรวม ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) ถ้ามีการโอนสิทธิการของรับแบบผังภูมิของวงจรรวม : ต้นฉบับหรือสำเนา
7หนังสือมอบอำนาจ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) ถ้ามีการมอบอำนาจ : ต้นฉบับ หรือ สำเนา 
8ตัวอย่างวงจรรวมกรณีนำออกหาประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว ( ฉบับจริง 4 ชุด ) 
9ภาพวาดหรือภาพถ่ายลายเส้นของแบบผังภูมิของวงจรรวม ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
10รายละเอียดข้อมูลการทำงาน ( สำเนา 1 ฉบับ ) Data Sheet
 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2700

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10289898

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา