TRADE MARK

เครื่องหมายการค้า

การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

135453
29.09.59

เงื่อนไขการได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
1. เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมุ่งหมายที่จะแสดงถึงความแตกต่างระหว่างสินค้า/บริการที่ใช้เครื่องหมายนี้กับสินค้า/บริการของบุคคลอื่น ไม่ใช่เครื่องหมายที่บ่งบอกถึงลักษณะ หรือ คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
2. เป็นเครื่องหมายที่ไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่นไม่เป็นตราราชวงศ์ ตราแผ่นดิน เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ฯลฯ
3. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว
 
การเตรียมเครื่องหมาย
  • กรณีเป็นเครื่องหมายคำ ข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข กลุ่มของสี หรือรูปภาพ ให้จัดเตรียมรูปภาพเครื่องหมายที่เห็นรายละเอียดเครื่องหมายอย่างชัดเจน โดยขนาดของภาพ ไม่ควรเกิน 5 X 5 เซนติเมตร หากเกินจะมีค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกิน ในอัตรา เซนติเมตรละ 200 บาท ต่อด้าน
  • กรณีเป็นเครื่องหมายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ให้จัดเตรียมรูปภาพที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึกของเครื่องหมายอย่างชัดเจน โดยอาจแสดงมาในรูปเดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 6 รูป
  • กรณีเป็นเครื่องหมายกลุ่มของสีให้ระบุคำบรรยายลักษณะของกลุ่มของสีลงในแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนด้วย
  • กรณีเป็นเครื่องหมายเสียง จัดเตรียมไฟล์เสียงอิเล็กทรอนิกส์ในสกุล wav,mp3 พร้อมบรรยายลักษณะของเครื่องหมายเสียงในแบบคำขอจดทะเบียนให้ชัดเจน
  • กรณีเครื่องหมายประกอบด้วยคำในภาษาต่างประเทศให้ระบุคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทยด้วย และในกรณีเป็นภาษาจีนให้ระบุคำอ่านเป็นภาษาไทยทั้งสำเนียงจีนกลางและจีนแต้จิ๋วพร้อมคำแปลภาษาไทย
 
การระบุรายการสินค้า/บริการ 
          ให้ระบุจำพวกและรายการสินค้าและบริการที่จะนำไปใช้กับเครื่องหมายที่จะยื่นขอจดทะเบียนให้ชัดเจนและถูกต้องตามจำพวกสินค้าและบริการสากล (NICE Classification) 
ทั้งนี้สามารถดูตัวอย่างข้อมูลจำพวกและรายการสินค้า/บริการได้ที่ tmsearch.ipthailand.go.th
 
การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าเบื้องต้นก่อนยื่นคำขอ
          สามารถดำเนินการตรวจค้นเบื้องต้นได้ที่ https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf
 
แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการยื่นคำขอ
  • ดาวน์โหลดแบบคำขอ (ก.01) ได้ที่  โดยเอกสารประกอบการยื่นคำขอ คือ บัตรประจำตัวประชาชน(กรณีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา) /สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล)  ในกรณีมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องแนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประตัวประชาชน/สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของตัวแทนมาพร้อมคำขอด้วย
  • กรณีเป็นเครื่องหมายรับรอง ให้แนบรายละเอียดข้อบังคับการใช้เครื่องหมายรับรองด้วย
  • กรณีเป็นเครื่องหมายร่วม ให้แนบรายละเอียดแสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้ร่วมใช้
  • กรณีระบุข้อมูลในแบบคำขอ ก.01 ได้ไม่ครบถ้วน ระบุข้อมูลเพิ่มเติมในใบต่อ (ก.11)

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา / ติดต่อ 02-528-7010

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8909650

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา