TRADE MARK

เครื่องหมายการค้า

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - เครื่องหมายการค้าภายในประเทศ

1383531
23.09.59

 


 

 

วิธีการ Download ไฟล์เพื่อกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม

1. ให้ท่านกดที่ปุ่มลูกศรลง (Download) ที่อยู่บนหน้าจอตามภาพ Picture

2. เมื่อบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Readerเพื่อกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม

3. ข้อควรระวังในการพิมพ์เอกสาร
ตรวจสอบ Printer Property Page Scaling ให้เป็น None (ไม่ให้กำหนด) เนื่องจากถ้ากำหนดเป็น FIT TO PAGE เอกสารที่ได้จะมีขนาดเล็กกว่าแบบฟอร์มที่กำหนด

 

 

หมายเหตุ

** แบบ ก.17 (หนังสือสัญญาโอน) และแบบ ก.18 (หนังสือมอบอำนาจ) เป็นแบบแนะนำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอ **

1. กรณี กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบคำขอ กรุณาดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

2. กรณี กรอกข้อมูล พิมพ์แบบคำขอและหากต้องการบันทึกแบบคำขอเป็นไฟล์ เพื่อจัดเก็บแนะนำให้ใช้

Adobe Acrobat Professional (License)

หรือ Foxit Reader (Free ware)

3. กรณี ต้องการใช้ Font TH Saraban PSK คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

 

แบบฟอร์ม เครื่องหมายการค้า

 

 
ลำดับ รายการ ตัวอย่างการกรอก 
แบบ ก.11  
 ใบต่อแนบท้ายคำขอ
แบบ ก.11   ใบต่อแนบท้ายคำขอ
 100 หน้า
แบบ ก.11  
 ใบต่อแนบท้ายคำขอ
ภาพเครื่องหมาย
แบบ ก.11  
 ใบต่อแนบท้ายคำขอ
ตัวอย่าง
1ก.01คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมPdf IconPdf Icon

Pdf Icon

Pdf Icon

Pdf Icon  Pdf Icon

        ตัวอย่าง

Pdf Icon
2ก.02- คำคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม
- คำโต้แย้ง
Pdf Icon Pdf Icon   
3ก.03

คำอุทธรณ์

ก) อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 27 หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 37

ข) อุทธรณ์ตามมาตราอื่น

Pdf Icon Pdf Icon   
4ก.04

- คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอที่ยื่นจดทะเบียน

- คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว

Pdf Icon Pdf IconPdf Icon Pdf Icon
5ก.05

- คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ

- คำขอจดทะเบียนต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ

Pdf Icon Pdf IconPdf Icon Pdf Icon
6ก.06

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

Pdf Icon Pdf IconPdf IconPdf IconPdf Icon
7ก.07

คำขอต่ออายุการจดทะเบียน

- เครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายบริการ

- เครื่องหมายรับรอง

- เครื่องหมายร่วม

Pdf Icon Pdf IconPdf Icon Pdf Icon
8ก.08

คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

- เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

- สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
Pdf Icon Pdf IconPdf Icon Pdf Icon
9ก.09คำขอตรวจดูทะเบียนหรือสารบบPdf Icon     
10ก.10คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกหรือวันที่นำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายออกแสดงในงานแสดง สินค้าระหว่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา 28 หรือมาตรา 28 ทวิPdf Icon Pdf Icon  Pdf Icon
11ก.12หนังสือแสดงการปฏิเสธPdf Icon Pdf Icon  Pdf Icon
12ก.14หนังสือแจ้งฟ้องคดีต่อศาล คำพิพากษาและผลคดีPdf Icon Pdf Icon  Pdf Icon
13ก.15

หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

- เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

- สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ

Pdf Icon Pdf Icon   
14ก.17หนังสือสัญญาโอนPdf Icon Pdf Icon  Pdf Icon
15ก.18หนังสือมอบอำนาจPdf Icon Pdf Icon   
16ก.19หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานPdf Icon Pdf Icon  Pdf Icon
17ก.20หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงPdf Icon Pdf Icon   
18ก.21คำขอให้บันทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศ แทนการจดทะเบียนในราชอาณาจักรPdf Icon Pdf Icon   
19ก.22คำขอจดทะเบียนแปลงทะเบียนระหว่างประเทศเป็นคำขอในราชอาณาจักรPdf Icon Pdf Icon   

20

 บัญชีเอกสารหรือหลักฐานประกอบอุทธรณ์/คำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนPdf IconPdf Icon    
21ก.23คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านPdf Icon     

 

 
 
 
 
 
 
 

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการทำงานบน Microsoft Edge , Firefox , Safari , Chrome , Opera และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2765

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10289963

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา