THAI GEOGRAPHAICAL INDICATION

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

86859
23.09.59

วิธีการ Download ไฟล์เพื่อกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม

1. ให้ท่านกดที่ปุ่มลูกศรลง (Download) ที่อยู่บนหน้าจอตามภาพ Picture

2. เมื่อบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Readerเพื่อกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม

3. ข้อควรระวังในการพิมพ์เอกสาร
ตรวจสอบ Printer Property Page Scaling ให้เป็น None (ไม่ให้กำหนด) เนื่องจากถ้ากำหนดเป็น FIT TO PAGE เอกสารที่ได้จะมีขนาดเล็กกว่าแบบฟอร์มที่กำหนด

 

หมายเหตุ

1. กรณี กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบคำขอ กรุณาดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

2. กรณี กรอกข้อมูล พิมพ์แบบคำขอและหากต้องการบันทึกแบบคำขอเป็นไฟล์ เพื่อจัดเก็บแนะนำให้ใช้

Adobe Acrobat Professional (License)

หรือ Foxit Reader (Free ware)

3. กรณี ต้องการใช้ Font TH Saraban PSK คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1แบบสช.01 : คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์Pdf Icon Pdf Icon
2แบบสช.02 : คำคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์Pdf Icon  
3แบบสช.03 : คำโต้แย้งคำคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์Pdf Icon  
4แบบสช.04 : คำอุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนPdf Icon  
5แบบสช.05 : คำขอแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์Pdf Icon Pdf Icon
6แบบสช.06 : คำขอให้ระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์Pdf Icon  
7แบบสช.07 : คำขอตรวจทะเบียนและคำขออื่นPdf Icon  
8แบบสช.08 : คำขอแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์Pdf Icon Pdf Icon
9แบบสช.09 : คำขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์Pdf Icon Pdf Icon
 แบบ GIC.01 Pdf Icon  
10แบบสช.10 : หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานPdf Icon  
11แบบสช.11 : หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงPdf Icon  
12แบบสช.12 : ใบต่อPdf Icon Pdf Icon
13คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านPdf Icon  
14แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย (GIC.01)Pdf Icon Pdf Icon
15ใบรายชื่อสมาชิก (ใบต่อ GIC.01) กรณีขออนุญาตใช้ตรา แบบรายกลุ่มPdf Icon Pdf Icon

 

การส่งเอกสารแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ตรา

 

Image11

 
 
 

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา / ติดต่อ 02-528-7010

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8642037

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา