คู่มือประชาชน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

93355
28.10.58

คู่มือสำหรับประชาชน

ตาม 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ลำดับหน่วยงานรายชื่อคู่มือ
1กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา1. การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ
  2. การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
2กองเครื่องหมายการค้า1.การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  3. การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า
  4. การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  5. การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 6. การขอถอนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
3กองสิทธิบัตร1.การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
  2. การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
  3. การจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
  4. การจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
  5. การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
  6. การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรภายหลังการรับจดทะเบียน
  7. การต่ออายุอนุสิทธิบัตร
  8. การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)
  9. การฟื้นสิทธิให้คำขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย
4กองสิทธิบัตรออกแบบ1.การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  2. การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  4. การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  5. การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
5กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชึ้ทางภูมิศาสตร์

ขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ในรูปแบบ Infographic

 

1. การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2639

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10289837

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา