พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

76353
28.10.58

 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ตาม 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ลำดับหน่วยงานรายชื่อคู่มือ
1สำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา1.การแจ้งขอทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดี
  2.การแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์
  3.การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว ของผู้ทำการผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
  4.การแจ้งย้ายสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
  5.การแจ้งของผู้ประสงค์จะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีต่อไป กรณีที่โรงงานผลิตซีดีเดิมเลิกกิจการหรือไม่สามารถทำการผลิตต่อไปได้
  
  7.การแจ้งการจำหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
  8. การแจ้งการได้มา หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติก หรือวัสดุอื่นใดที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
  9. การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ
  10. การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
  11. การแจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ณ จุดนาเข้าส่งออก
2สำนักเครื่องหมายการค้า1.การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  3. การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า
  4. การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  5. การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  6. การขอถอนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
3สำนักลิขสิทธิ์1.การขออนุญาตนำเครื่องบันทึกความเร็วสูงของแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) หรือเครื่องทำสำเนาแถบบันทึกภาพและเสียง (วิดีโอเทป)
  2.การขออนุญาตนำเข้าเครื่องผลิตซีดีหรือเครื่องผลิตแผ่นซีดีต้นฉบับ
4กองสิทธิบัตร1.การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
  2. การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
  3. การจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
  4. การจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
  5. การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
  6. การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรภายหลังการรับจดทะเบียน
  7. การต่ออายุอนุสิทธิบัตร
  8. การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)
  9. การฟื้นสิทธิให้คำขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย
5กองสิทธิบัตรออกแบบ1.การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  2. การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  4. การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  5. การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
6กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชึ้ทางภูมิศาสตร์

ขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ในรูปแบบ Infographic

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9737275

กรมทรัพย์สินทางปัญญา