COPYRIGHT

ลิขสิทธิ์

กระบวนการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

139065
18.04.60

หลักเกณฑ์ในการพิจารณางานลิขสิทธิ์

 1. เป็นงานที่แสดงออกถึงความคิด (expression of idea)
 2. เป็นงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (originality)
 3. การทุ่มเทกำลัง ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ (sweat & labour and judement)
 4. มีลักษณะเข้าข่ายตามประเภทของงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์รับรอง
 5. เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

 

สิ่งที่ยื่นแจ้งลิขสิทธิ์ได้

          ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ยื่นแจ้งข้อมูลจะต้องเป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ขึ้นเอง โดยไม่ได้ลอกเลียนบุคคลอื่น และเป็นงานประเภทต่างๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้แก่

 1. งานวรรณกรรม ลักษณะงานนิพนธ์ (เช่น หนังสือ  จุลสาร) และงานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2. งานนาฏกรรม (เช่น ท่ารำ ท่านเต้น)                             
 3. งานศิลปกรรม (ได้แก่ จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  สถาปัตยกรรม  ภาพถ่าย  ภาพประกอบ  แผนที่  ศิลปประยุกต์)  
 4. งานดนตรีกรรม (เช่น โน้ตเพลง ทำนอง ทำนองและคำร้อง)
 5. งานโสตทัศนวัสดุ (เช่น ภาพและเสียงที่ถ่ายทำจากกล้องวิดีโอ)               
 6. งานภาพยนตร์
 7. งานสิ่งบันทึกเสียง (เช่น การบันทึกเสียงในแผ่นเสียง)          
 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (เช่น รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน์) 
 9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ            

          ในการแนบรายละเอียดผลงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม (1) – (9) ให้แนบสำเนาของผลงาน หรือบรรจุผลงานลงบนแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามความเหมาะสม หรือแนบไฟล์เอกสารตามที่ระบบยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุไว้

 

สิ่งที่ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้

 1. ความคิด  ขั้นตอน  กรรมวิธี  ระบบ วิธีใช้หรือวิธีทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
 2. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร
 3. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
 4. ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  คำชี้แจง  และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่น
 5. คำพิพากษา  คำสั่ง  คำวินิจฉัย  และรายงานทางราชการ
 6. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ  2-5  ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานใดของรัฐหรือของท้องถิ่นที่จัดทำขึ้น

 

การกรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดต่างๆ

1. ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th/th/

2. ขั้นตอนที่ 2 ทำการเข้าสู่ระบบ Single Sign-on กดเลือกประเภทการจดทะเบียน/แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จะเปิดหน้าเว็บไซต์ https://copyright.ipthailand.go.th/

3. ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม ลข. 01 

4. ขั้นตอนที่ 4 ให้ประชาชนดำเนินการกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

(1) ชื่อเจ้าของสิทธิ์  ให้ระบุ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์

(2) ชื่อตัวแทน  กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ระบุถึงขอบเขตอำนาจของผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งให้ระบุ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจ

(3) สถานที่ติดต่อในประเทศไทย  ให้ระบุสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเจ้าของสิทธิ์หรือตัวแทน เพื่อสะดวกในการติดตามเอกสารและผลงาน กรณีเอกสารและผลงานไม่ครบถ้วน

(4) ชื่อผู้สร้างสรรค์หรือนามแฝง  ให้ระบุชื่อ  สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล ที่อยู่ผู้สร้างสรรค์ นามแฝง กรณีผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตแล้วให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

(5) ชื่อผลงาน   ให้ระบุชื่อผลงานที่สะกดถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการระบุในหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล

(6) ประเภทผลงาน   ให้ระบุประเภทของงานและลักษณะงานที่ประสงค์จะยื่นแจ้งข้อมูล

(7) ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ให้ระบุว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยวิธีใด  เช่น  เป็นผู้สร้างสรรค์  ผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้าง  นายจ้าง  หรือผู้รับโอนสิทธิ์  ฯลฯ  เป็นต้น

(8) ลักษณะการสร้างสรรค์  ให้ระบุว่า  เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นเองทั้งหมด  สร้างสรรค์บางส่วน  โดยระบุว่ามีส่วนใดบ้าง  หรือเป็นกรณีอื่นๆ เช่น  เป็นผู้รวบรวมผลงาน หรือผู้ดัดแปลงผลงาน  ฯลฯ

(9) สถานที่สร้างสรรค์  ให้ระบุว่า  การสร้างสรรค์ผลงานกระทำในประเทศใด

(10) ปีที่สร้างสรรค์  ให้ระบุปีที่ทำการสร้างสรรค์ผลงาน

(11) การโฆษณา   ให้ระบุ  วัน  เดือน  ปี และประเทศที่มีการโฆษณาครั้งแรก กรณียังไม่มีการโฆษณางานให้ระบุโดยทำเครื่องหมายในช่องยังไม่ได้โฆษณา

(12)  การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/ โอนลิขสิทธิ์  ให้ระบุเครื่องหมายลงในช่องว่าเคยอนุญาต/โอนลิขสิทธิ์หรือไม่ เช่น หากไม่เคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์  ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เคยอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์หรือโอนลิขสิทธิ์ในงานของตน หากเคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์  ให้ระบุว่าอนุญาตให้ใช้หรือโอนลิขสิทธิ์แก่ใคร  เมื่อใด  เป็นการอนุญาตโอนลิขสิทธิ์โดยให้สิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน และมีระยะเวลาในการอนุญาต/โอนลิขสิทธ์เท่าใด

(13) การเผยแพร่ข้อมูลลิขสิทธิ์  ให้ระบุว่าอนุญาตให้คนอื่นตรวจดูเอกสารในแฟ้มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และผลงานหรือไม่

(14) แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ  ให้ระบุวิธีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

(15) การลงนามในคำขอให้เจ้าของลิขสิทธ์หรือเป็นตัวแทนผู้ลงนาม

5. ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบหลักฐานและดาวน์โหลดหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จากระบบฯและให้เจ้าของลิขสิทธ์เป็นผู้ลงนาม

6. ขั้นตอนที่ 6 อัพโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์ โดยกดปุ่มอัพโหลดที่รายการหลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์

7. ขั้นตอนที่ 7 เลือกวิธีการยืนยันตน กดเลือก ยืนยันตนผ่านระบบยืนยันตนแบบรวมศูนย์กลาง กรณีที่ประชาชนมีบัญชีผู้ใช้งาน DIP CA  กดปุ่ม ขั้นตอนถัดไป

8. ขั้นตอนที่ 8 กดยอมรับเงื่อนไขการรับรองคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และส่งคำขอขอแจ้งลิขสิทธิ์

 

          ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ สามารถดูได้จากระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 (http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา-ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์-พ-ศ-2563.html)


รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

 
ลำดับรายการ
1สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้าของลิขสิทธิ์ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
3ผลงานหรือภาพถ่ายงานลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
4หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
5หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลใช้สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรฯ รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 

หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

Doc

 

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา / ติดต่อ 02-528-7010

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8458024

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา