COPYRIGHT

ลิขสิทธิ์

ตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์

35139
09.08.59

          กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวมีวัตถประสงค์เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลตัวแทนรับมอบอำนาจและอำนวยความสะดวกในการดำเนินคดีให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวแทนที่มาแจ้งข้อมูลกับกรมฯ ซึ่งตัวแทนที่มาแจ้งข้อมูลกับกรมฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนด และหากปรากฎว่าตัวแทนรายใดมีพฤติกรรมที่ไม่สุจริต กรมฯ สามารถยกเลิกหรือพักการใช้บัตรตัวแทนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ใช่มาตรการบังคับและบัตรตัวแทนไม่ใช่เงื่อนไขของการจับกุมปัจจุบันเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนจึงไม่มีการแจ้งข้อมูลต่อกรมฯ ทั้งนี้ในการแจ้งข้อมูลตัวแทนหรือการมีบัตรตัวแทนหรือไม่ ไม่ใช่เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์แจ้งความร้องทุกข์หรือการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

ข้อมูลการเป็นตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์

 BannerAgent

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา / ติดต่อ 02-528-7010

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8887002

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา