สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (๋JPO) ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวม 6 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

4465
25.04.61

เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2561 (JPO/IPR 2018)

       กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2561 (JPO/IPR Training Program 2018) ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office : JPO) และ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships(AOTS)  กำหนดจัดขึ้น แบ่งหลักสูตรการฝึกอบรม 6 หัวข้อ ดังนี้

                      1. หลักสูตร “JPO/IPR Training Course for IP Trainer”

 

กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน– 3 กรกฎาคม 2561

กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 

2. หลักสูตร “JPO/IPR Training Course on Promoting Public Awareness of IP”

กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6  – 10 สิงหาคม 2561

กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

 

3. หลักสูตร “JPO/IPR Training Course for Practitioners Specializing in Patents”

กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561

กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560

 

4. หลักสูตร “JPO/IPR Training Course for IP Protection Lawyers”

กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 12ธันวาคม 2561

กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่ 12 กันยายน 2561

 

5.หลักสูตร “JPO/IPR Training Course on Academia-Industry Collaboration and Technology Transfer”

กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 – 19 ธันวาคม 2561

กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

 

6.หลักสูตร “JPO/IPR Training Course for Practitioners Specializing in Trademarks”

กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

         ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชี่ยวชาญสาขาทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามช่วงเวลาของแต่ละหลักสูตรโดยสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมรายละเอียดได้ที่นี้

  1. รายละเอียดทุน (General Information)
  2. คำแนะนำการกรอกใบสมัคร (Guideline)
  3. ใบสมัครทุน (Application Form)
  4. Check List เอกสารประกอบการสมัคร

หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครทุกท่านกรุณาศึกษารายละเอียด เอกสารลำดับที่ 1 รายละเอียดการสมัคร (General Information) และ เอกสารลำดับที่ 2 คำแนะนำการกรอกใบสมัคร (Guideline) ก่อนยื่นใบสมัคร
  2. ระยะเวลาหมดเขตสมัคร ยึดถือตามคำแนะนำการกรอกใบสมัคร (Guideline) และรายละเอียดฉบับภาษาไทยเท่านั้น
  3. กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัคร (Priority List) เพื่อให้คณะกรรมการของญี่ปุ่นซึ่งได้แก่ AOTS และ JPO พิจารณาต่อไป

 

-------------------------------------------

 

 

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

เมษายน 2561

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3882862

กรมทรัพย์สินทางปัญญา